ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Ανακεφαλαιώνοντας σχετικά με τον Πίνακα1

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Ανακεφαλαιώνοντας σχετικά με τον Πίνακα1

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 3:03 am

  Ανακεφαλαιώνοντας σχετικά με τον Πίνακα1:Τι είναι ο Πίνακας 1;
  Ο Πίνακας 1 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ αναφέρεται σε κτίρια συμβατικής κατασκευής και σε "ειδικά κτίρια γραφείων-καταστημάτων..." κλπ (δηλ. κτίρια που η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται επί τόπου του έργου από εργατοτεχνικές οικοδόμους), που ανάλογα με τη χρήση τους, κατατάσσονται σε κατηγορίες, οι οποίες αναγράφονται στη στήλη (2) αυτού. Με τον Πίνακα αυτό, καθορίζονται αφενός συντελεστές υπολογισμού των απαιτουμένων ημερομισθίων για την πλήρη αποπεράτωση ενός τετραγωνικού μέτρου κάθε είδους χώρου, όπως αυτοί περιγράφονται στις αντίστοιχες στήλες, αφετέρου δείκτες κατανομής των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες φάσεις.
  Ο Πίνακας 1 συμπληρώνεται - υπογράφεται από το μελετητή μηχανικό και υποβάλλεται στο αρμόδιο υποκ/μα ΙΚΑ ΕΤΑΜ που εκτελείται το έργο εις διπλούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απογραφή.
  Το ένα αντίγραφο θα κρατείται από τις Υπηρεσίες και θα τίθεται στον εργοδοτικό φάκελο, το δε δεύτερο, στο οποίο ενυπόγραφα θα σημειώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο ότι «παραλήφθηκε ακριβές αντίγραφο» θα υποβάλλεται στα Πολεοδομικά Γραφεία.
  Από 1-1-1993 και εφεξής που αποφασίσθηκε η τροποποίηση του συστήματος υπολογισμού των κατ' ελάχιστα υποχρεωτικά καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα και θεσπίστηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών, με τον οποίο προβλέπεται καθορισμός των κατ' ελάχιστα υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών με βάση τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας ανάλογα με το είδος και την επιφάνεια του κτιρίου, έχουν κοινοποιηθεί τρία έντυπα Πίνακα 1 με διαφοροποιήσεις στους συντελεστές για τον υπολογισμό των κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας αλλά και στον επιμερισμό τους στις κατασκευαστικές φάσεις δηλαδή:
  α) Ο Πίνακας 1 που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 7/93 κατ’ εφαρμογή της Φ21/2930/10.11.92 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και χρησιμοποιείται για εργασίες που θα εκτελεσθούν μετά την 1.1.93 καθώς και για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι 31.12.92 και δεν έχουν βεβαιωθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
  β) Ο Πίνακας 1 που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 16/97 κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. Φ21/478/18-3-1997 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 252/τ.Β'/1-4-1997 και οι συντελεστές του έχουν εφαρμογή για εργασίες που θα απογραφούν από 1/5/97 και μετά, καθώς και για εργασίες που έχουν απογραφεί πριν την 1/5/97 και μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών και
  γ) Ο Πίνακας 1 που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο 13/99 κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 88 Ν. 2676/99, που μειώνονται κατά 10% οι προβλεπόμενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 συντελεστές υπολογισμού των κατ' ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας (ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα). Οι νέοι αυτοί συντελεστές έχουν εφαρμογή για έργα που θα απογραφούν από 1-3-99 και μετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ' αυτά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Στις περιπτώσεις έργων του πίνακα 1 ή εργασιών του πίνακα 3, που έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την 1-3-99 , οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή μόνο για όσες φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν μετά την 1-3-99 (εδ. 4 της παρ. 4).
  Συνεπώς, για όλες τις ημιτελείς φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή ημιτελείς εργασίες του πίνακα 3, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύοντες συντελεστές (πίνακες 1 & 3 εγκ. 7/93 ή 16/97).
  Στην περίπτωση δηλαδή που έχει εκδοθεί μια άδεια στις 15/10/1994, θα χρησιμοποιηθεί ο Πίνακας 1 της εγκ. 7/93. Εάν υπολείπονται εργασίες η υπηρεσία προβαίνει σε μείωση κατά 10% των ημερών στις εργασίας που υπολείπονται, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί μισθολογικές καταστάσεις για κάποιες από αυτές.
  Έστω στην προκειμένη περίπτωση ότι υποβλήθηκαν μισθ/κές καταστάσεις για τις εργασίες Οικ. Σκελετού και τοιχοποιίας μέχρι 1/3/1999, για τις υπολειπόμενες κατασκευαστικές φάσεις (που θα ξεκινήσουν από 1/3/1999) δικαιούται μείωση 10% στις αντίστοιχες ημέρες εργασίας. Εάν όμως είχε υποβληθεί έστω και μία μισθ/κή κατάσταση για τις εργασίες π.χ. επιχρισμάτων (χωρίς να έχουν περατωθεί οι εργασίες επιχρισμάτων) δεν δικαιούται την μείωση για το υπόλοιπο των εργασιών σε αυτή τη κατασκευαστική φάση (επιχρίσματα), γιατί οι νέοι μειωμένοι συντελεστές έχουν εφαρμογή μόνο για όσες φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν μετά την 1-3-99. Στη συνέχεια ακολουθούν οι Πίνακες 1 & 2 που κοινοποιήθηκαν με τις εγκυκλιους 7/93, 16/97 & 13/99.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:32 pm