ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ)

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ)

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 1:24 am

  ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΠΕΠΕΕ)ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2001
  Μέχρι την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων με την Εγκ. 12/27-1-1999, διατάξεων του άρθρ. 57 τσυ Ν. 2676/99 (ΦΕΚ.Ι/τ.Α/5.1.99), επιβάλλονταν διαφορετικού ύψους επιβαρύνσεις, με τη μορφή προσαυξήσεων στις κοινές και οικοδομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον τρόπο ελέγχου τους με χειρόγραφο ή μηχανογραφικό σύστημα. Ειδικότερα
  Στις Οικοδομοτεχνικές Επιχειρήσεις
  Από 1.5.92, εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα το μηχανογραφικό σύστημα ασφάλισης των εργατοτεχνικών οικοδόμων. Σε περίπτωση, που οι ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης δεν υποβληθούν εντός του πρώτου 10ημέρου του επόμενου της απασχόλησης μήνα επιβάλλεται ειδική προσαύξηση (ΠΕΠΕΟ), υπολογιζόμενη στις εισφορές ΙΚΑ και ΕΛΔΕΟ κατά 25% για το πρώτο 10ήμερο καθυστέρησης 5% για κάθε επόμενο 10ήμερο και μέχρι 100% των εισφορών (άρθρο 15 παρ. 2 Ν..825/78 και άρθρο 4 παρ. 3 Κανονισμού Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Οικοδομών μέσω μηχανογραφικού συστήματος, Εγκ 185/20-12-1988).
  Ειδικά, για χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι την 1.5.92, σε περιοχές που ίσχυε το χειρόγραφο σύστημα επιβαλλόταν πρόσθετη επιβάρυνση 50% για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή σύνταξη των μισθολογικών καταστάσεων (άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 1469/84).
  Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρ. 57 του Ν.2676/99, καταργούνται οι προαναφερόμενες επιβαρύνσεις (ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΟΕ, ΠΕΠΕΟ κ.λ.π) και, από 1.3.99, ημερομηνία ισχύος των διατάξεων, ισχύει πλέον μια νέα ενιαία προσαύξηση (ΠΕΠΕΕ), που θα επιβάλλεται, για όλες τις αιτίες και τους λόγους που μέχρι σήμερα επιβάλλονταν με τις τροποποιούμενες διατάξεις προσαυξήσεις, ανεξάρτητα αν συντρέχουν μία ή περισσότερες αιτίες ή λόγοι.
  Η νέα επιβάρυνση, για μεν τις επιχειρήσεις που ελέγχονται με χειρόγραφο σύστημα ασφ/σης, ανέρχεται σε 30% επί των εισφορών, για δε τις επιχειρήσεις που ελέγχονται με οποιοδήποτε μηχανογραφικό σύστημα (μηχανογραφικό σύστημα ασφάλισης. οικοδόμων σύστημα «Έσοδα -Ασφάλιση»,Ο.Π.Σ) σε 50% επί των εισφορών.
  Ειδικότερα οι εργοδότες υποχρεούνται
  Για τις οικοδομοτεχνικές επιχ/σεις:
  Να υποβάλλουν, εντός του πρώτου 10ημέρου του επόμενου μήνα εκείνου της απασχόλησης, ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης με συν/νες τις εντολές ασφάλισης, στις οποίες θα πρέπει να καταχωρούν τα ακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής των εργαζομένων, καθώς και την χρονική περίοδο απασχόλησης και το είδος των εργασιών (άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.825/78, άρθρο 4 ΚΑ Εργατοτεχνιτων Οικοδομών μέσω Μηχανογραφικού Συστήματος, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το Ν. 2676/99 ΦΕΚ Ι/τ.Α/5.1.99).
  Προθεσμίες εξόφλησης
  Όλες οι οφειλές για τις προαναφερόμενες αιτίες από την επιβολή Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών πρέπει να εξοφλούνται από τον υπόχρεο εργοδότη, ως το τέλος του επομένου μήνα εκείνου της κοινοποίησης της σχετικής καταλογιστικής πράξης, άλλως προσαυξάνονται με τα αναλογούντα Πρόσθετα Τέλη, όπως ορίζονται από το τρίτο εδάφ. παρ. 2 του άρθ. 56 του Ν.2676/99, δηλ. με 5%, για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης, και 2% (όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν-βλέπε ενότητα «Πρόσθετα Τέλη») για κάθε ένα από τους επόμενους μήνες με ανώτατο όριο Προσθέτων Τελών 120%.

  ΠΕΠΕΕ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/02 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
  Με τον Ν.2972/01 (άρθρο 1 παρ. 1), που εισήγαγε από 1/1/02 το νέο σύστημα ασφάλισης με παράλληλη κατάργηση του θεσμού των ενσήμων, θεσπίστηκε ως βασική υποχρέωση των εργοδοτών αυτή της υποβολής Α.Π.Δ., μέσω της οποίας δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης των εργαζομένων τους.
  Για την υποβολή της Α.Π.Δ. υπόχρεος είναι κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
  Από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/01 (ΦΕΚ 291 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από τις παραγράφους 1 του άρθρου 10 του ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214 Α') και 3 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., με την έναρξη της απασχόλησης προσώπων, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
  Παραβάτες της συγκεκριμένης υποχρέωσης είναι όσοι εργοδότες:
  Δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ.
  Υποβάλλουν Α.Π.Δ. εκπρόθεσμα.
  Υποβάλλουν Α.Π.Δ. με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης.
  Σημείωση:
  Για τα υποκαταστήματα που έχουν ενταχθεί στη Β΄ Φάση του ΟΠΣ η ΠΕΠΕΕ για χρονική περίοδο καταλογισμού από 1/1/02 και μετά συντάσσεται από το σύστημα.

  Κυρώσεις
  Η παράβαση της υποχρέωσης απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. έχει ως συνέπεια την επιβολή της κύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση α' του άρθρου 7 του ν. 2972/01, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, δηλαδή της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ποσοστού 45% (αντί 70%, που ίσχυε μέχρι και 11/2/04), η οποία υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ., που ο εργοδότης είχε υποχρέωση να υποβάλλει, εντός των προθεσμιών που έχουν καθορισθεί για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
  Το νέο μειωμένο ποσοστό επιβάρυνσης εισφορών ισχύει και για παραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., οι οποίες έλαβαν χώρα πριν τις 12/2/04, αλλά ο καταλογισμός των κυρώσεων (σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) γίνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται, με την σύνταξη Πράξεως Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.), στους εργοδότες για παραβάσεις τους, σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ., διαμορφώθηκαν από 12/2/04 ως εξής:

  Για τη μη υποβολή Α.Π.Δ. το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών από 50% μειώθηκε σε 45% και υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ., που ο εργοδότης έπρεπε να είχε υποβάλλει, εντός των προθεσμιών που έχουν καθορισθεί για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
  Για την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ, όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ., το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών από 30% μειώθηκε σε 10% και υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που δηλώνονται στην συγκεκριμένη Α.Π.Δ.. Ως προθεσμία υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. λαμβάνεται αυτή που ισχύει για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και όχι η προβλεπόμενη για την υποβολή Α.Π.Δ. στα Υποκ/τα ή Παρ/τα του Ι.Κ.Α. (με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως).
  Για την υποβολή ανακριβούς Α.Π.Δ. το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών παραμένει 30% και υπολογίζεται στο ποσό της διαφοράς των εισφορών, που προκύπτουν από τον έλεγχο της υπηρεσίας.
  Ανακριβής θεωρείται η Α.Π.Δ. στην οποία προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη και αυτών που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, από διαφορά ημερών εργασίας, αποδοχών ή κλάδου ασφάλισης και των λοιπών στοιχείων, που προσδιορίζουν την ορθή υπαγωγή στην ασφάλιση καθώς και αυτή που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζόμενους της επιχ/σης.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:31 pm