ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Πεμ Ιαν 28, 2010 12:11 am

  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα (οδοί, γέφυρες, χωματουργικές εργασίες, αποχετευτικές εργασίες, ασφαλτικά κλπ, που εκτελούνται σε ιδιωτικό χώρο) δεν προβλεπόταν τρόπος υπολογισμού της εργατικής δαπάνης, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να ζητείται η συνδρομή της Τεχνικής Δ/νσης και σε άλλες να υπολογίζονται οι κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες εργασίας με τον πίνακα 3, παρόλο που αυτός ισχύει μόνο για οικοδομικά έργα.
  Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων και την ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις μονάδες, προστέθηκε παράγραφος 2 στην διάταξη του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ.
  Με την κοινοποιούμενη με την Εγκ. 52/2002 διάταξη ορίζεται ότι, η εργατική δαπάνη ιδιωτικών τεχνικών έργων επί της οποίας υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές, καθορίζεται με απόφαση Δ/ντού του αρμοδίου Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μετά από έκθεση Τριμελούς Επιτροπής Τεχνικών της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης. Η έκθεση αυτή συντάσσεται με βάση τον αναλυτικό προϋπολογισμό των έργων, ο οποίος υποβάλλεται από τους εργοδότες υπό μορφή ποσοτήτων εργασιών ή υπό μορφή ποσών δαπανών. Ο προκαθορισμός αυτός της εργατικής δαπάνης είναι ενδεικτικός και κατά την εκκαθάριση του έργου συνεκτιμάται με τα στοιχεία απασχόλησης (ΑΠΔ, καταγγελίες, επιτόπιους ελέγχους κλπ), ώστε να προσδιορισθεί η εργατική δαπάνη που πράγματι αναλώθηκε και επί της οποίας υπάρχει αξίωση καταβολής εισφορών.
  Από τα παραπάνω εξυπακούεται ότι απαιτείται η διενέργεια συχνών -245-
  επιτοπίων ελέγχων στα εν λόγω έργα, ώστε να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός της πράγματι αναλωθείσας εργατικής δαπάνης κατά την εκκαθάριση αυτών.
  Τα παραπάνω ισχύουν, όπως ρητά προβλέπεται από την κοινοποιούμενη διάταξη, για ιδιωτικά τεχνικά έργα, που απογράφονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (5.4.2002), καθώς και για έργα που απεγράφησαν πριν και μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού εισφορών.
  Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που από συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου και του εργολάβου ζητείται βεβαίωση ασφ/κής ενημερότητας για τα εν λόγω έργα, παρόλο που δεν προβλέπεται η χορήγησή της από διάταξη νόμου, θα χορηγείται χειρόγραφη λαμβάνοντας υπόψη τα προκύπτοντα από την πινακίδα του έργου στοιχεία.
  Απογραφή Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου
  Τα Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα απογράφονται στο Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων με την έναρξη των εργασιών. H διαδικασία απογραφής προβλέπεται από το άρθρο 5 του «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης». Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση εγγραφής τους στο Μητρώο με την έναρξη απασχόλησης προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
  Η απογραφή των ιδιωτικών τεχνικών έργων γίνεται στο Τμήμα Εσόδων/Οικοδομοτεχνικών Έργων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που εκτελείται το έργο.
  Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.
  Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου και υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  Με την απογραφή του Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου αποδίδεται στον κάθε εργοδότη για κάθε έργο που εκτελεί, ένας μοναδικός αριθμός Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.). Η απογραφή διενεργείται είτε κατόπιν υποβολής και πρωτοκόλλησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής εντύπου με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 8 του προαναφερόμενου Κανονισμού) είτε αυτεπάγγελτα μετά από έλεγχο στο χώρο εκτέλεσης του Οικοδομοτεχνικού Έργου (παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού).-246-
  Αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. για την απογραφή Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο (άρθρο 6, παρ. 2). Εφ’ όσον εκτελείται με εργολαβία σε ασφαλιστικές περιοχές περισσοτέρων του ενός Υποκ/μάτων με ενιαίο προϋπολογισμό, η απογραφή γίνεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ που γίνεται η έναρξη των εργασιών.
  Στο έντυπο απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου συμπληρώνονται τα Στοιχεία Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Κύριου Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Εργολάβου Έργου και τα Στοιχεία Υπευθύνων Έργου (άρθρο 8, παρ. 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:48 pm