ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Προσδιορισμός Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (ΠΕΔ)

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Προσδιορισμός Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (ΠΕΔ)

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 28, 2009 12:43 pm

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Αρμοδιότητα - Διαδικασία (Εγκ 94/2007)Ο συντελεστής εργατικής δαπάνης, καθορίζεται κατά την απογραφή του έργου με Απόφαση Δ/ντου του οικείου Υποκ/τος με την οποία καθορίζεται το ύψος των εισφορών και ο τρόπος καταβολής αυτών.
  Η Απόφαση εκδίδεται μετά από έκθεση του αρμοδίου υπαλλήλου του Υποκ/τος ή μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.
  Κατά της αποφάσεως αυτής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο,
  δύναται να ασκηθεί το προβλεπόμενο από το αρθ. 120 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ενδικοφανές μέσο της ενστάσεως ενώπιον της Τ.Δ.Ε. και εν συνεχεία της προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια. Πριν την εισαγωγή της υπόθεσης στην Τ.Δ.Ε. και ανεξάρτητα του εάν το Π.Ε.Δ έχει υπολογισθεί από το Υποκ/μα ή από την Τεχνική Υπηρεσία, θα πρέπει η ένσταση με όλα τα συν/να δικαιολογητικά καθώς και όσα ο ενιστάμενος προσκομίσει να αποστέλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία για επανέλεγχο της υπόθεσης.
  Σημειωτέον εν προκειμένω ότι μετά την υποβολή ενστάσεως ο
  ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να βρεθεί σε δυσχερέστερη θέση από αυτήν που
  βρισκόταν πριν την υποβολή της ενστάσεως.
  Οι τεχνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο επιλαμβάνονται του καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης για τα οικοδομοτεχνικά έργα προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του 100πλάσιου και 800πλασίου αντίστοιχα του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών (εγκ. 50/81).
  Τα προαναφερόμενα ποσά (100πλάσιο και 800πλάσιο) του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών, γνωστοποιούνται στα υποκαταστήματα με τις σχετικές εγκυκλίους που κοινοποιούνται κάθε φορά τα τεκμαρτά ημ/σθια.
  Ο υπολογισμός της εργατικής δαπάνης γίνεται από τα υποκαταστήματα με χρήση των συντελεστών των πινάκων 4 έως 10 του άρθ. 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν κοινοποιηθεί με την εγκ. 52/02 μόνο για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του 100πλασίου του ανωτάτου μηνιαίου ορίου αποδοχών.
  Σε περίπτωση αποριών θα πρέπει να ζητούνται πληροφορίες από την τεχνική
  υπηρεσία στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο με αριθ. Γ31/4492/7-12-06 Γενικό
  Έγγραφο.
  Όμως, όταν οι αναφερόμενες στους προϋπολογισμούς των έργων
  εργασίες δεν αναφέρονται στους πίνακες 4-10 του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. -
  Ε.Τ.Α.Μ. του καθορισμού του Π.Ε.Δ. πρέπει να επιλαμβάνεται η Τεχνική Υπηρεσία.
  Τούτο προβλέπεται από την διάταξη του άρθ. 38 παρ. 5 του ως άνω Κανονισμού με
  την οποία ορίζεται ότι «Το ποσοστό εργατικής δαπάνης για οικοδομικές ή τεχνικές
  εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό, όπως και για εργασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος καθορίζεται με απόφαση του Δ/ντή του οικείου Υποκ/τος μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος» (εγκ. 52/02).
  Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν για τα
  ιδιωτικά τεχνικά έργα τα οποία ανεξαρτήτως ποσού αποστέλονται στην Τεχνική
  Υπηρεσία κατά την διαδικασία που ορίζεται στην εγκ. (52/02).
  Σημειώνεται ότι :
  Το πρόβλημα που δημιουργείται, στις περιπτώσεις που από τους αναδόχους των έργων ζητείται βεβαίωση για είσπραξη λογαριασμού (συνήθως 1ης πιστοποίησης) στο διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στην Τεχνική Υπηρεσία μέχρι και τον καθορισμό του Π.Ε.Δ. από αυτή, πάντοτε αντιμετωπιζόταν με την χρήση ενός «προσωρινού συντελεστή» που καθόριζε ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπ' οψιν βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού, το είδος των εργασιών κ.λ.π.. Η ίδια ως άνω πρακτική πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται.
  Τα αρμόδια ασφ/κά όργανα θα πρέπει να ζητούν από τους αναδόχους των έργων να προσκομίζουν προϋπολογισμούς προσφοράς ή προσφοράς μελέτης, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες, Τελικούς Λογ/σμούς, Τεχνικές Προσφορές, Συμβάσεις κ.λ.π. οι οποίοι θα φέρουν τις κατά νόμου υπογραφές και να αποτελούν επικυρωμένα κατά νόμου φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων (όλων των σελίδων τους) (εγκ. 21/01, Γ.Ε : Ε41/346/29-12-06).
  Στις περιπτώσεις που έχουμε συμπληρωματικές συμβάσεις, Αναλυτικούς πίνακες εργασιών ή Συγκριτικούς πίνακες κ.λ.π. θα πρέπει να αποστέλονται στην Τεχνική Υπηρεσία για επαναπροσδιορισμό του Π.Ε.Δ.
  Επίσης οι Ανάδοχοι των έργων θα πρέπει να προσκομίζουν προϋπολογισμούς προσφοράς ή προσφοράς μελέτης, Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, τελικούς λογ/σμούς, τεχνικές προσφορές, συμβάσεις κ.λ.π., οι οποίοι θα φέρουν τις κατά νόμου υπογραφέςκαι να αποτελούν επικυρωμένα κατά νόμου φωτοαντίγραφα των Πρωτοτύπων (όλων των σελίδων τους) ώστε τα έγγραφα όταν αποστέλλονται να είναι πλήρη και να φέρουν τις κατά νόμου υπογραφές στην Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης της Γενικής Δ/νσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 21/01.
  Κατά συνέπεια, για έργα που ο προϋπολογισμός ή η τελική δαπάνη, δεν υπερβαίνει τα κατά τα ανωτέρω όρια αποδοχών, το ποσοστό εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ.) πρέπει να υπολογίζεται από το Υποκ/μα με χρήση των πινάκων 4 έως 10 του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (εγκ. 52/02) και δεν πρέπει να αποστέλλονται στη Δ/νση Τεχνικής και Στέγασης. (Γ.Ε.: Ε41/346/29-12-2006)(σχετ. 50/81, 7/93, 151/86, 55/86, 21/01).
  Καθορισμός ΠΕΔ από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο
  Η Τεχνική Υπηρεσία και το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο επιλαμβάνονται του καθορισμού ποσοστού εργατικής δαπάνης για έργα προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του 100πλασίου ή 800πλασίου της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Τα ποσά αυτά (προϋπολογισμού ή τελικής δαπάνης) υπολογίζονται ως εξής: (Ανώτατο ημ/σθιοΧ25)Χ100 για την πρώτη περίπτωση και (Ανώτατο ημ/σθιοΧ25)Χ800 για τη δεύτερη περίπτωση π.χ. από 1/9/2008 ισχύει 97,29Χ25Χ100=243.225€
  Επομένως οι τελικοί λογ/σμοί των έργων αυτών που θα προσκομίζονται θα πρέπει να αποστέλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία συνοδευόμενοι από πληροφοριακό έντυπο που θα αναφέρει :
  α) Την αξία του τελικού λογ/σμού, στοιχεία του έργου και του αναδόχου καθώς και τον Α.Μ.Ο.Ε.
  β) Πληροφοριακά στοιχεία περί της ημ/νίας έναρξης των εργασιών και περαίωσης αυτών.
  γ) Το ύψος των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές βάσει Α.Π.Δ. για τις οικοδομικές εργασίες.
  δ) Το ύψος των αποδοχών για τις λοιπές εργασίες με αρίθμηση των βεβαιώσεων των υπεργολάβων, είδος εργασιών και αξία αυτών.
  Συν/να πρέπει να αποστέλλονται :α) Ο Τελικός Λογ/σμός.
  β) Το Πρωτόκολλο περαίωσης.
  γ) Η προηγούμενη απόφαση της Τ.Υ. για τον καθορισμό του Π.Ε.Δ.
  δ) Ο προϋπολογισμός βάσει του οποίου είχε υπολογισθεί ο Π.Ε.Δ.
  ε) Συμφωνητικό.
  στ') Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων των υπεργολάβων.
  Μετά την επιστροφή από την Τεχνική Υπηρεσία θα διενεργείται εκκαθάριση
  κατά τα ανωτέρω και θα χορηγείται βεβαίωση τελικού λογ/σμού. (Εγκ 94/2007)
  Οι τελικοί λογαριασμοί να έχουν μηδενικό υπόλοιπο. Στις περιπτώσεις που προσκομίζεται από τον ανάδοχο «τελικός» λογαριασμός με υπόλοιπο, τότε τον ενημερώνετε ότι μπορεί να προσκομίσει τον τελευταίο εγκεκριμένο από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία ανακεφαλαιωτικό πίνακα, προκειμένου το ΙΚΑ να επανακαθορίσει ποσοστό εργατικής δαπάνης (ΠΕΔ) μέχρι της οριστικής σύνταξης του τελικού λογαριασμού του έργου (Εγκ. 21/21-1-2001).
  Τρόπος Υπολογισμού εργατικής δαπάνης (Εγκ 94/2007, 7/93, 50/81)
  Ο προσδιορισμός της εργατικής δαπάνης και του συντελεστή, όπως περιγράφεται και στις εγκυκλίους 50/81 και 7/93, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
  Για κάθε επιμέρους εργασία που θα εκτελεσθεί από εργατοτεχνίτες, οι οποίοι θα πρέπει να ασφαλισθούν με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 35-51 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (ασφάλιση οικοδόμων) υπολογίζεται η εργατική δαπάνη κατά κονδύλιο, με τους προβλεπόμενους από τους πίνακες 4 έως 10 του άρθ. 38 ειδικούς συντελεστές.
  Αθροίζονται όλες οι κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενες επιμέρους
  εργατικές δαπάνες και το άθροισμα αποτελεί την συνολική εργατική δαπάνη του έργου.
  Τονίζεται ότι, η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη εργατική δαπάνη αντιστοιχεί στην αμοιβή μόνο των εργατοτεχνιτών που ασφαλίζονται με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 35 - 51 (κεφ. ΣΤ') του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
  Διαιρείται η κατά τα ανωτέρω συνολική εργατική δαπάνη δια του προϋπολογισμού του έργου (ανεξάρτητα με τις συμπεριλαμβανόμενες σ' αυτόν εργασίες, οικοδομικές και μη οικοδομικές). Το πηλίκο ανάγεται σε ποσοστό επί της εκατό και αποτελεί τον συντελεστή εργατικής δαπάνης του όλου έργου.
  Για τον υπολογισμό του Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι :
  -Η εργατική δαπάνη διαιρείται με την αξία των εργασιών συν τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό Όφελος.
  -Δεν λαμβάνονται υπ' όψιν τα Απρόβλεπτα, οι Αναθεωρήσεις τιμών και ο Φ.Π.Α.
  -Ως συνολική αξία, λαμβάνεται υπ' όψιν η αναγραφόμενη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό μειωμένη κατά το ποσοστό τυχόν έκπτωσης που επιτεύχθηκε κατά την Δημοπρασία.
  -Όταν το εργολαβικό όφελος είναι ενσωματωμένο με την αξία των εργασιών τότε η εργατική δαπάνη διαιρείται με το 1,18 και στη συνέχεια υπολογίζεται ο συντελεστής.
  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενος συντελεστής εργατικής δαπάνης (Εγκ. 7/93):
  α) Είναι απόλυτα περιοριστικός κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου (άρθρο 39 παρ. 5 εδ. γ' του Κ.Α. ΙΚΑ), χρησιμεύει δηλαδή για τον καθορισμό του ελάχιστου ύψους των
  Αντίθετα κατά την εκκαθάριση η σημασία τους είναι ενδεικτική. Αποτελούν ένα είδος πυξίδας για τους σχετικούς ελέγχους και χρησιμεύουν για τον προσδιορισμό της έκτασης της οφειλής σε περιπτώσεις καταλογισμού εισφορών κατά κρίση (μη τήρηση ή πλημμελή τήρηση εκ μέρους των εργοδοτών των υποχρεώσεων τους).
  β) Εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό κάθε πιστοποίησης-λογαριασμού, (εκτελεσθείσες εργασίες, Γ.Ε, Ε.Ο., Απρόβλεπτα και αναθεωρήσεις τιμών) προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των οφειλομένων εισφορών με εξαίρεση τα ποσά του Φ.Π.Α, και των υλικών επί τόπου (Γ.Ε. Ε41/54/6.7.87 & 167621/224/27.5.81). Ειδικά για τα ποσά από αναθεωρήσεις τιμών, που περιέχονται συχνά στους λογαριασμούς και η καταχώρηση τους γίνεται συγκεντρωτικά, ο προσδιορισμός της αντίστοιχης εργατικής δαπάνης θα πρέπει να γίνεται με βάση τον γενικό συντελεστή του έργου. Αν τα ανωτέρω ποσά αναθεωρήσεων καταχωρούνται αναλυτικά, για κάθε είδος εργασίας, στους λογαριασμούς ο προσδιορισμός της αντίστοιχης εργατικής δαπάνης θα μπορούσε να γίνει με βάση τους για κάθε είδος εργασίας προβλεπόμενους συντελεστές.
  Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τους μερικούς, όσο και για τους τελικούς λογαριασμούς.
  Όταν όμως έχει γίνει εκκαθάριση και στη συνέχεια προσκομίζεται συμπληρωματικός λογαριασμός με ποσά από αναθεωρήσεις τιμών και μόνο και εφόσον από την εκκαθάριση και μετά δεν προέκυψαν νεώτερα στοιχεία (καταγγελίες κλπ.) θα χορηγείται η αιτούμενη βεβαίωση χωρίς ειδικότερο έλεγχο.
  Για τις εργασίες που εκτελούνται από εστεγασμένες επιχειρήσεις, τόσο οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 38 συντελεστές πίνακα 9, του Κ.Α. ΙΚΑ, όσο και οι καθοριζόμενοι από την Τεχνική Δ/νση έχουν ενδεικτική σημασία, χρησιμεύουν για τον έλεγχο της κανονικής ασφάλισης των μισθωτών που απασχολούνται σης επιχειρήσεις αυτές (Εγκ. 111/1965).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:39 pm