ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Υπόχρεος Εργοδότης -Αρμόδιο Υποκατάστημα Απογραφής

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Υπόχρεος Εργοδότης -Αρμόδιο Υποκατάστημα Απογραφής

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 28, 2009 12:41 pm

  Υπόχρεος Εργοδότης
  Για έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ.8 περ. 5 εδ. ε του ΑΝ 1846/51, θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι.
  Για έργα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εκτελούντο, μετά από ανάθεση ή εργολαβία, για μεν τα οικοδομικά υπόχρεος εργοδότης θεωρείτο, κατ' εφαρμογή της διάταξης του αρθρ.8 παρ. 5 εδ. γ του ΑΝ 1846/51, ο κύριος του έργου δηλ. ο φορέας που ανέθετε, για δε τα τεχνικά, κατ’ εφαρμογή του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. στ του ΑΝ 1846/51, εργοδότες θεωρούντο αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο φορέας που ανέθετε και τα πρόσωπα που συμβάλλονταν μ' αυτόν για την εκτέλεση του έργου.
  Η τροποποίηση της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 εδ. ε του ΑΝ 1846/51 κρίθηκε αναγκαία μετά την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεις γενικά και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Γεν.Εγγραφο Ε57/4/29.1.99).
  Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 2676/99 και για τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, που εκτελούνται μετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι και οι φορείς ανάθεσης υποχρεούνται, πριν από κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων στους αναδόχους, να απαιτούν την προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ , η οποία χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92,για την καταβολή των οφειλομένων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατούν το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλουν απευθείας στο ΙΚΑ.
  Η κοινοποιούμενη διάταξη έχει ισχύ από 5-1-99, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 2676/99.
  Μετά τα παραπάνω οι Υπηρεσίες θα πρέπει:
  α) Να αναπροσδιορίσουν τους υπόχρεους εργοδότες όλων των έργων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία
  β) Να χορηγούν βεβαιώσεις ασφ/κής ενημερότητας για είσπραξη λογ/σμών στους αναδόχους των έργων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92 (εγκ. 13/99).
  Απογραφή Δημοσίων οικοδομικών και τεχνικών Έργων
  Τα Δημόσια Οικοδομοτεχνικά Έργα απογράφονται στο Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων με την έναρξη των εργασιών. Η διαδικασία απογραφής προβλέπεται από το άρθρο 5 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης». Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση εγγραφής τους στο Μητρώο με την έναρξη απασχόλησης προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
  Με την απογραφή του Δημοσίου Οικοδομοτεχνικού Έργου αποδίδεται στον κάθε εργοδότη, για κάθε έργο που εκτελεί, ένας μοναδικός αριθμός Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.). Η απογραφή διενεργείται είτε κατόπιν υποβολής και πρωτοκόλλησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής εντύπου με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 8 του προαναφερόμενου Κανονισμού) είτε αυτεπάγγελτα μετά από έλεγχο στο χώρο εκτέλεσης του Οικοδομοτεχνικού Έργου (παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού)
  Στο έντυπο απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου συμπληρώνονται τα Στοιχεία Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Κυρίου Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Εργολάβου Έργου και τα Στοιχεία Υπευθύνων Έργου (άρθρο 8, παρ. 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού)
  Για την Απογραφή Δημοσίων Έργων χρησιμοποιείται το γνωστό έντυπο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.
  Συμπληρώνονται επί του εντύπου τα Στοιχεία του Έργου:
  •Είδος – Διεύθυνση
  •Αναθέτουσα Αρχή
  •Ποσό Προϋπολογισμού Μελέτης
  •Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης
  •Ποσό Προϋπολογισμού Σύμβασης
  •Ημερομηνία Σύμβασης
  Εφ’ όσον το Δημόσιο Έργο εκτελείται σε πολλές ασφαλιστικές περιοχές καταχωρούνται και τα Υποκαταστήματα εκτέλεσης του έργου,εάν κατά την απογραφή είναι γνωστά.
  -Στη δεύτερη σελίδα του απογραφικού εντύπου καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία αναδόχου / εργολάβου Φυσικού Προσώπου καθώς και τα στοιχεία της έδρας αυτού.
  -Στις περιπτώσεις εκείνες που ο ανάδοχος / εργολάβος εκτέλεσης του Δημοσίου Έργου είναι Νομικό Πρόσωπο στο απογραφικό έντυπο (3η σελ.) καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του Νομικού Προσώπου και ανάλογα με τη Νομική Μορφή καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των Υπευθύνων του Νομικού Προσώπου όπως προβλέπονται μέχρι σήμερα.
  -Για τα Δημόσια Έργα που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν Κοινοπραξίες ή Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες, η καταχώρηση των στοιχείων προβλέπεται στο ειδικό έντυπο.
  -Για τα παραπάνω έργα συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση ο πίνακας ΙΙΙ του απογραφικού εντύπου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΄Η ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ».
  -Αν η Κοινοπραξία αποτελείται μόνο από Φυσικά Πρόσωπα τότε αυτά θα καταχωρηθούν στον πίνακα ΙV «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ» συμπληρώνοντας στο πεδίο ‘Ιδιότητα’ τον κωδικό 012 και λεκτική περιγραφή «ΜΕΛΟΣ».
  -Αν η Κοινοπραξία αποτελείται από Νομικά Πρόσωπα τότε για κάθε ένα από αυτά θα συνταχθεί το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (που συμμετέχουν σε Εταιρείες ή Κοινοπραξίες) συμπληρώνοντας και τα στοιχεία των Υπευθύνων του Νομικού Προσώπου.
  Αρμόδιο Υποκατάστημα Απογραφής
  (Εγκ. 4/2002)
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 4 παρ. 2 & 4 του Ν.2972/2001 και 6 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ για την απογραφή του εργοδότη είναι:
  -Για τα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα και τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία σε μια ασφαλιστική περιοχή, το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο.
  -Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία με ενιαίο προϋπολογισμό, σε περισσότερες από μια ασφαλιστικές περιοχές το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου.
  -Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία, το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει την έδρα της η δημόσια υπηρεσία που εκτελεί το έργο.(άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 2972/2001).
  Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για έργα που απογράφονται από την έναρξη εφαρμογής της Α.Π.Δ. και εφεξής δηλ. για απασχόληση από 1/1/2002.
  Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.
  Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου και υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.(Εγκ. 4/2002)
  Δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία με ενιαίο προϋπολογισμό, σε περισσότερες από μια ασφαλιστικές περιοχές (Διάσπαρτα)
  Στην περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει:
  -Ν' αναγγείλει το έργο, για απογραφή και παρακολούθηση, στο Υποκ/μα έδρας,
  -Να ενημερώνει τα κατά τόπους Υποκ/τα ΙΚΑ για την έναρξη των εργασιών στην ασφαλιστική τους περιοχή.
  Τα Υποκ/τα του τόπου εκτέλεσης τα οποία θα ενημερώνονται για την έναρξη των εργασιών στην ασφαλιστική τους περιοχή θα πρέπει:
  -Να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, και να κοινοποιούν στο Υποκ/μα έναρξης αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων,
  -Να χορηγούν υπηρεσιακό σημείωμα, όταν τους ζητηθεί (για τυχόν καταγγελίες κλπ) το οποίο ο ανάδοχος θα προσκομίζει στο Υποκ/μα έναρξης προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση.
  Σε περίπτωση που δημόσιο οικοδομοτεχνικό έργο εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία σε περισσότερες από μία ασφαλιστικές περιοχές με ενιαίο προϋπολογισμό και στο έντυπο απογραφής έχει δηλωθεί έναρξη εργασιών στην ασφαλιστική περιοχή και άλλου Υποκ/τος ή Παρ/τος ΙΚΑ, θα διαβιβάζεται αυθημερόν με FAX από το Υποκ/μα ή Παρ/μα απογραφής η Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου στο Υποκ/μα ή Παρ/μα εκτέλεσης των εργασιών, για να γνωρίζει την έναρξη των εργασιών στην ασφαλιστική του περιοχή.
  Μεταγενέστερα το Υποκατάστημα απογραφής στέλνει υπηρεσιακά φωτοαντίγραφο του Εντύπου Απόδοσης Αριθμού Μητρώου και του Εντύπου Απογραφής. Το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ εκτέλεσης των εργασιών του έργου δημιουργεί υποφάκελο (όχι πινακίδα παρακολούθησης οικοδομικού ή τεχνικού έργου) με τον ίδιο αριθμό μητρώου, χωρίς να αποστέλλει τίποτα στο Κέντρο Επεξεργασίας, αλλά διενεργεί επιτοπίους ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλει στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής του έργου, χορηγεί Υπηρεσιακά Σημειώματα κ.λπ, δηλαδή ενεργεί όπως μέχρι 31/12/2001.
  Αντίγραφα όλων των αποστελλομένων εγγράφων αρχειοθετούνται στον υποφάκελο που ήδη δημιουργήθηκε (Εγκ.45/01, 4/2002.)
  Βέβαια, καλό θα είναι να δημιουργηθεί πινακίδα παρακολούθησης (με βάση τα στοιχεία απογραφής που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ), στην οποία θα υπάρχει η ένδειξη «Διάσπαρτο», η οποία θα ενημερώνεται με τα κατά καιρούς υπηρεσιακά σημειώματα που χορηγήθηκαν και τους επιτοπίους ελέγχους που διενεργήθηκαν.
  Το Υποκ/μα έδρας στο οποίο θα απογραφεί το έργο θα πρέπει:
  1. Να μεριμνήσει για τον καθορισμό συντελεστή εργατικής δαπάνης του έργου,
  2. Να παρακολουθεί το ύψος των εισφορών σε σχέση με τους συντελεστές εργατικής δαπάνης (εγκ. 50/81,7/93,111/65),
  3. Να χορηγεί βεβαιώσεις, για την χορήγηση των οποίων θ' απαιτεί, την προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος τόσο της έδρας τους όσο και του αντίστοιχου με τις εργασίες της πιστοποίησης Υποκ/τος,
  4. Να ενημερώσει τα Υποκ/τα του τόπου εκτέλεσης, μετά την εκκαθάριση του έργου, για την τοποθέτηση των πινακίδων στο αρχείο.
  Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής:
  Ο κύριος του έργου ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε εργασίας να αναγγείλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ την εκτέλεση του οικοδομοτεχνικού έργου. Προκειμένου για έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, και λοιπά εκτελούμενα κατόπιν παραχωρήσεως ή εργολαβίας την ανωτέρω υποχρέωση έχει ο ανάδοχος ή εργολάβος.
  Αναγγελία έργων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ και Οργανισμών Κοινωνικών Υπηρεσιών
  α) Από την ισχύουσα περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων Νομοθεσία, δεν προβλέπεται η σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο.
  β) Από τη διάταξη του αρθρ. 37του ΚΑ ΙΚΑ, προβλέπεται η υποχρέωση αναγγελίας του έργου στις υπηρεσίες μας πριν από την έναρξη των εργασιών.
  Θα πρέπει να επισημαίνεται στους αναδόχους Δημοσίων έργων η υποχρέωση, να αναγγέλουν τα έργα που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν, στα αρμόδια Υποκ/τα ΙΚΑ. πριν από την έναρξη των εργασιών, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία απογραφής και καθορισμού συντελεστού εργατικής δαπάνης, πριν από την υποβολή λογαριασμού και την χορήγηση βεβαίωσης
  Διαδικασία απογραφής:Η διαδικασία απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου για τα έργα που απογράφονται από 01/01/2002 στα Μητρώα ΙΚΑ, υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου", το οποίο χορηγείται από το ΙΚΑ και περιέχει γενικά στοιχεία του κυρίου του έργου ή επωνυμία επιχείρησης, γενικά στοιχεία εργολάβου με αντιπαροχή - εργολάβου (αναδόχου δημοσίου έργου) ή, στοιχεία υπευθύνων έργου και γενικά στοιχεία του έργου.
  Η "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου" συμπληρώνεται από τον εργοδότη και υποβάλλεται στο Τμήμα Ελέγχου Οικοδ/κων Έργων του Υποκαταστήματος, συνοδευόμενη κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά
  Δημόσια οικοδομικά και τεχνικά έργα: (έργα Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ευρύτερου δημόσιου τομέα:
  -Προϋπολογισμός του έργου
  -Ανάλυση τιμών
  -Τιμολόγια μελέτης-Τεχνική περιγραφή
  -Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ αρμόδιας υπηρεσίας και εργολάβου
  -Δήλωση του αναδόχου για την εκτέλεση των μη οικοδομικών εργασιών από εργοδότες που έχουν επαγγελματική στέγη (υπεργολάβους) ή από μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τους.
  -Ταυτότητα των κυρίων του έργου ή φωτοτυπία αυτής όταν η αναγγελία υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
  Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται χωρίς να απαιτείται άδεια της πολεοδομίας.
  Από την υποχρέωση προκ/λής εισφορών εξαιρούνται τα έργα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ των Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων καθώς και αυτά που διέπονται από τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων (Άρθρο 39 του ΚΑ-ΙΚΑ).
  Απογραφή έργων της ΔΕΗ ΑΕ και ΟΤΕ ΑΕ
  Σύμφωνα με τη με αρ. 157/2009 Γνωμοδότηση του Β΄ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) η οποία έγινε δεκτή από τον κ. Υποδιοικητή του Ιδρύματος, οι επιχειρήσεις με τις Επωνυμίες Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΕ ΑΕ) και Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ ΑΕ), έχουν τον χαρακτήρα «Κοινής Ωφελείας», κατά συνέπεια συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄του ΑΝ 1846/51, οι διατάξεις των άρθ. 39 παρ. 7 του Ν. 2065/92, 54 και 59 του Ν. 2676/99 και της ΥΑ Φ21/113/4-7-2000.
  Τούτο σημαίνει ότι, στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από τη ΔΕΗ ΑΕ και τον ΟΤΕ ΑΕ με ανάθεση ή εργολαβία, αυτά θα συνεχίσουν να απογράφονται και να παρακολουθούνται από τα Υποκ/τα ή Παρ/τα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που είναι αρμόδια, ως Δημόσια έργα, με υπεύθυνους καταβολής εισφορών τους αναδόχους ή εργολάβους (άρθ. 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του ΑΝ 1846/51).
  Κατά τη χορήγηση πιστοποιητικού Ασφ/κής Ενημερότητας (βεβαίωση για είσπραξη λογαριασμού κλπ) έχουν εφαρμογή όλες οι σχετικές διατάξεις που διέπουν τα Δημόσια έργα (άρθ. 39 παρ. 7 του Ν. 2065/92, 54 και 59 του Ν. 2676/99 και της ΥΑ Φ21/113/4-7-2000 κλπ.) (Ε41/199/21-9-2009).
  Έργα στα οποία δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες
  Οδηγίες που δόθηκαν με το έγγραφο Γ99/1/49/21-3-2002:
  Δεν θα απογράφονται (δεν θα χορηγείται ΑΜΟΕ) έργα Ιδιωτικά ή Δημόσια εάν από τα υποβαλλόμενα στοιχεία (πίνακας - σύμβαση-προϋπολογισμός) διαπιστώνεται ότι σ' αυτά δεν θα εκτελεστούν οικοδομικές εργασίες π.χ. πέργκολες, περιφράξεις χωρίς σκυρόδεμα, γεωτρήσεις κ.λπ.
  Τα υποβαλλόμενα στοιχεία (αίτηση απογραφής, πίνακας, σύμβαση, προϋπολογισμός κ.λπ) θα τηρούνται σε ειδικό φάκελο, στη ράχη του οποίου θα αναγράφεται «ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΝΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ».
  Σε περίπτωση που από επιτόπιο έλεγχο ή διεκπεραίωση καταγγελίας διαπιστωθεί ότι στα ανωτέρω έργα εκτελούνται ή εκτελέστηκαν οικοδομικές εργασίες, θα γίνεται αυτεπάγγελτη απογραφή και καταλογισμό των οφειλομένων, με βάση τις εκτελεσθείσες εργασίες, ασφαλιστικών εισφορών (Γ99/1/49/21-3-2002).
  Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ)
  Η εγγραφή του οικοδομοτεχνικού έργου στο Μητρώο του ΙΚΑ πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο "Έντυπο Απόδοσης ΑΜΟΕ".
  Τέλος χορηγούνται στον νεοαπογραφέντα εργοδότη το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ή η φόρμα του μαγνητικού μέσου υποβολής της ΑΠΔ, τα εγχειρίδια οδηγιών συμπλήρωσής της.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:06 pm