ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Ιδιωτικά οικοδομικά έργα μικρής κλίμακας

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Ιδιωτικά οικοδομικά έργα μικρής κλίμακας

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 3:02 am

  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
  για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας (μικροέργα) (Εγκ. 146/1985)
  Από την πράξη έχει διαπιστωθεί ότι στα μικροέργα για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αποτελεί φαινόμενο πολύ πιο σύνηθες απ’ ότι στα λοιπά έργα η μη ασφάλιση των απασχολούμενων οικοδόμων.
  Κατά την άποψη της Ομοσπονδίας οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων Ελλάδας μεταξύ των λόγων στους οποίους οφείλεται το ανωτέρω φαινόμενο είναι και το ότι μερικά καταστήματα αφενός δεν εφαρμόζουν την ειδική αυτή διαδικασία που έχει καθοριστεί για τα μικροέργα με την Εγκ. 87/60 και αφετέρου ζητούν ορισμένα δαπανηρά δικαιολογητικά (πχ. μελέτη πολιτικού μηχανικού) πράγμα που επιδρά ανασταλτικά σαν αντικίνητρο, στην από τους κυρίους των έργων ασφαλιστική τακτοποίηση των οικοδόμων τους οποίους απασχόλησαν.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, τα μικροέργα για την εκτέλεση των οποίων κατά το άρθρο 118 ΝΔ 8/73 δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας είναι:
  1) Εσωτερικοί χρωματισμοί.
  2) Οι εξωτερικοί χρωματισμοί χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  3) Μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν θίγουν την φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή την εμφάνιση αυτού.
  4) Επισκευές δαπέδου.
  5) Επισκευές - διασκευές ή συμπληρώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων.
  6) Μικρές χωρίς χρήση ικριωμάτων επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών, δωμάτων και γενικά μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων. (Εγκ. 146/1985)
  Αναλυτικότερα:Σύμφωνα με τη με αρ. Οικ.5219/3-2-2004 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας με θέμα: «Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης αδείας οικοδόμησης απαιτείται Έγκριση εργασιών» αποφασίζονται για το ανωτέρω θέμα τα εξής:
  Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, χωρίς έκδοση αδείας δόμησης, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και τα οικόπεδα, τα γήπεδα, ή τα κτίσματα στα οποία γίνονται, δεν βρίσκονται σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό, ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε κοινόχρηστο χώρο, σε κτίρια που δεν έχουν μη διανοιγμένη παρόδια στοά και δεν είναι ρημοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.
  Εφόσον θίγονται δικαιώματα συνιδιοκτησίας, εξασφαλίζεται η σχετική συνεννόηση με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
  Οι εργασίες εκτελούνται μετά από σχετική Έγκριση Εργασιών, που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν:
  α) Αίτηση των ενδιαφορομένων, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, τα στοιχεία του ακινήτου και περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών και τα συνημμένα στοιχεία,
  β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας, Δασαρχείου, *ΕΠΑΕ, ΥΠ.ΠΟ, κλπ) που απαιτούνται κατά περίπτωση.
  γ) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο.
  δ) Βεβαίωση η αντίγραφο δήλωσης Κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού ή άλλου σχεδίου, εφόσον δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου με τη διεύθυνση.
  Ως εργασίες δόμησης Μικρής Κλίμακας πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 22 παρ. 1 του ΓΟΚ, καθορίζονται οι εξής περιπτώσεις δομικών εργασιών:
  α. Απλή περί περιτοίχιση ή λιθοδομή, μέχρι ένα μέτρο ή περίφραξη γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
  β. Επισκευές όψεων και Εσωτερικών ή Εξωτερικών επιχρισμάτων και επισκευή ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  γ. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
  δ. Επισκευή στέγης και αντικατάσταση στέγης νόμιμων κτιρίων, κτιρίων που έχουν δηλωθεί με το Ν.1337/83 και δεν έχουν ενταχθεί σε σχέδιο και κτιρίων που είναι υφιστάμενα πριν από την ισχύ του ΒΔ/9-8-55 εφόσον το συνολικό πλάτος της στέγης δεν υπερβαίνει τα 7,50 μ. και το ύψος της τα 2.0 μ. και εφόσον βελτιώνεται η μορφή του υπάρχοντος με βάση έγκρισή της *ΕΠΑΕ, ή με προσκόμιση φωτογραφιών εφόσον διατηρείται η μορφή του υπάρχοντος και εφόσον δε γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος.
  ε. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (στοιχεία από μπετόν, φέροντες τοίχους, κ.λπ.), και εφόσον δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης χώρου, κατά το άρθρο 5 του ΓΟΚ ΄85.
  στ. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή, μετά από έγγραφο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
  ζ. Η κατασκευή λιθόκτιστης κεραμοσκεπούς αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε τετραγωνικά μέτρα (15 μ2) και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία μέτρα (3,00μ.), εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μία φορά για κάθε γήπεδο, και μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
  η1. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους, μέχρι εκατόν είκοσι (120) μ2 και μια φορά για κάθε γήπεδο ή οικόπεδο ιδιοκτησίας τους, εφόσον υπάρχει έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον τύπο της προκατασκευασμένης κατοικίας.
  η2. Τοποθέτηση λυόμενων προκατασκευασμένων κατοικιών για στέγαση ειδικών ομάδων, βάση προγραμμάτων που εκπονούνται από Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ.
  θ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ270Δ, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων, και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
  ι. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
  ια. Οι εργασίες που απαιτούνται για Γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με το ΝΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
  ιβ. Η κατασκευή ξύλινης πέργκολας, εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους, σε ακάλυπτους χώρους και σε βεράντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
  ιγ. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα, μέχρι συν /πλην 0,30 μ. από το φυσικό έδαφος.
  ιδ. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια, μετά από έγκριση ΕΠΑΕ, που μπορεί να χορηγείται μόνο με βάση φωτογραφίες του κτιρίου. Στις περιπτώσεις που εγκρίνεται από την ΕΠΑΕ η τοποθέτηση κλιματιστικών στις προσόψεις των κτιρίων, δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε ύψος μικρότερο των τριών μέτρων (3,0μ.) από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης.
  ιε. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 1945/134/17.1.2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ.
  ιστ. Οι κατασκευές που απαιτούνται για την μετακίνηση των ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
  Δεν απαιτούνται και δεν ελέγχονται στοιχεία αρτιότητας των οικοπέδων ή των
  γηπέδων ή στοιχεία νομιμότητας των κτιρίων, δηλώνονται όμως με σαφήνεια τα σχετικά στοιχεία του ακινήτου στην αίτηση. Επίσης δεν απαιτούνται φορολογικές ή άλλες κρατήσεις.
  Για τις εσωτερικές εργασίες επισκευής όπως προβλέπονται από το άρθρο 22 παρ. 1
  του ΓΟΚ, εξακολουθεί να μην απαιτείται άδεια και επομένως δεν απαιτείται ούτε Έγκριση Εργασιών Μικρής κλίμακας, εκτός αν ταυτόχρονα γίνονται ή έχουν γίνει και άλλες εργασίες.
  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών, αλλά ενημέρωση της ισχύουσας άδειας.
  Σημείωση: *ΕΠΑΕ: Συλλογικά Όργανα του Δημοσίου για τον Προληπτικό Έλεγχο της Ποιότητας του Δομημένου Περιβάλλοντος. Στόχος τους είναι να ασκούν ελέγχους τόσο σε υπάρχοντα όσο και σε νεοανεγειρόμενα κτίρια, εξασφαλίζοντας τους βέλτιστους όρους διαβίωσης για τους χρήστες τους και την προστασία του περιβάλλοντος,
  (*ΥΠ.ΠΟ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:05 pm