ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


    Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 (Εγκ.13/99)

    Μοιραστείτε
    Admin
    Admin
    Admin

    Αριθμός μηνυμάτων : 134
    Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
    Ηλικία : 55
    Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

    Μείωση των συντελεστών των Πινάκων 1, 2 & 3 (Εγκ.13/99)

    Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 3:00 am

    ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3
    του άρθρου 38 του ΚΑ-ΙΚΑ (Εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 13/99)
    Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 88 Ν. 2676/99 , μειώνονται κατά 10% οι προβλεπόμενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 συντελεστές υπολογισμού των κατ'ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας (ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα).
    Οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή για έργα των πινάκων 1 και 2 ή εργασιών του πίνακα 3 που θα απογραφούν από 1-3-99 και μετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ' αυτά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (εδάφιο 3 της παραγράφου 4).
    Στις περιπτώσεις έργων του πίνακα 1 ή εργασιών του πίνακα 3, που έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την 1-3-99 , οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή μόνο για όσες φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν μετά την 1-3-99 (εδ. 4 της παρ. 4).
    Συνεπώς, για όλες τις ημιτελείς φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή ημιτελείς εργασίες του πίνακα 3, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύοντες συντελεστές (πίνακες 1 & 3 εγκ. 7/93 ή 16/97).
    Συνεπώς, για όλα τα ημιτελή έργα των πινάκων 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα πρέπει να γίνει επανακαθορισμός των κατ' ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας, να κοινοποιηθεί στους εργοδότες ενημερωτικό σημείωμα και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στην πινακίδα παρακολούθησης του έργου.
    Λόγω του ανακεφαλαιωτικού ελέγχου σε δύο στάδια (οικοδομικός σκελετός, τοιχοποιία, επιχρίσματα και δάπεδα, χρωματισμοί, λοιπές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου), κρίνεται σκόπιμο, για πληρέστερη ενημέρωση των εργοδοτών, στο ενημερωτικό σημείωμα να αναφέρονται οι απαιτούμενες ημέρες εργασίας και για τις φάσεις εργασιών του πίνακα 1 που έχουν περαιωθεί, για τις οποίες δεν απαιτείται επανακαθορισμός.
    Ειδικά για έργα του πίνακα 2 , των οποίων ο κατ' ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός ημερών εργασίας δεν επιμερίζεται σε ενδιάμεσες φάσεις, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρμογή για έργα που θα απογραφούν μετά την 1-3-99, καθώς και για έργα που έχουν απογραφεί πριν και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ' αυτά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (Εγκ. 13/99).

    Τροποποιήσεις που κοινοποιήθηκαν με την Εγκ. 52/02
    Με την Εγκ. 52/13-6-2002 κοινοποιήθηκε, το άρθρο 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 291/τ.Α727.12.01 και την υπ'αριθμ. Φ21/405/28.3.02 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 418/τ.Β75.4.2002, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 38 του Κ.Α. ΙΚΑ.
    Παρά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Εγκ. 7/93 και 16/97, 13/99 διαπιστώθηκε ότι:
    • φάσεις ή μέρος φάσεων εργασιών, για τις οποίες υπολογίσθηκε δαπάνη εργατοτεχνιτών οικοδόμων, αποδεδειγμένα εκτελούνται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό" επιχειρήσεων (π.χ. βιομηχανικά δάπεδα, ξύλινες αυτοφερόμενες στέγες, τοιχοποιία με γυψοσανίδες κλπ.),
    • δεν προβλέπεται τρόπος ελέγχου των καταβλητέων εισφορών έργων του πίνακα 2 και εργασιών του πίνακα 3,
    • δεν προβλέπεται τρόπος υπολογισμού εργατικής δαπάνης για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα,
    • τα ποσοστά υπολογισμού εργατικής δαπάνης των Δημοσίων Έργων που καθορίσθηκαν με την Φ21/2930/10.11.92 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν ανταποκρίνονται σε πολλές περιπτώσεις στα σημερινά δεδομένα, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της χρήσης μηχανικών μέσων. Επιπλέον μεγάλος αριθμός εργασιών δεν αναφέρονται στους πίνακες, με αποτέλεσμα να αναζητούνται παρεμφερείς εργασίες για τον καθορισμό του ποσοστού εργατικής δαπάνης.
    Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη απόψεις μονάδων και το πόρισμα Έκτακτης Ειδικής Επιτροπής, που συστήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 024/5/26.1.01 Απόφαση Διοικητή εισηγήθηκε την προσθήκη του άρθρ. 18 στο ν. 2972/2001 και την τροποποίηση του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ.
    Με την Εγκ. 52/13-6-2002 τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι οδηγίες των εγκυκλίων 7/93 και 16/97 και από 5/4/2002 (ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης) ισχύουν και οι οδηγίες που ακολουθούν.
    Τροποποιήσεις:
    Με την κοινοποιούμενη διάταξη"
    α) ορίζεται ρητά ότι, ο έλεγχος των καταβλητέων εισφορών για έργα του πίνακα 2, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την πλήρη αποπεράτωση του έργου,
    β) ορίζεται ρητά ότι, ο έλεγχος των καταβλητέων εισφορών για εργασίες του πίνακα 3 διενεργείται ανακεφαλαιωτικά μετά την πλήρη αποπεράτωση όλων των εργασιών,
    γ) προβλέπεται, ειδικά για εργασίες κατασκευής ξύλινων πατωμάτων, βιομηχανικών δαπέδων, εργασιών τοιχοποιίας με γυψοσανίδες, εργασιών κατασκευής μεταλλικών στεγών και ξύλινων αυτοφερόμενων στεγών,
    μείωση των, με βάση τους συντελεστές του πίνακα 1 ή 3 , απαιτουμένων
    ημερών εργασίας,
    δ) προβλέπεται τρόπος υπολογισμού εργατικής δαπάνης για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα καθώς και ο έλεγχος των καταβλητέων εισφορών.
    Ελεγχος εισφορών έργων του πίνακα 2 και εργασιών του πίνακα 3.
    Με την εγκ. 16/97 είχαν δοθεί οδηγίες για τον έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών έργων του πίνακα 2 και εργασιών του πίνακα 3, χωρίς να προβλέπεται ρητά από τη σχετική διάταξη του άρθρου 38.
    Από την κοινοποιούμενη διάταξη προβλέπεται ρητά ότι ο έλεγχος των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται ανακεφαλαιωτικά.
    α) για έργα του πίνακα 2 μετά την πλήρη αποπεράτωση του έργου και
    β) για εργασίες του πίνακα 3 μετά την πλήρη αποπεράτωση όλων των εργασιών.
    Με τη ρύθμιση αυτή (έλεγχο εργασιών του πίνακα 3 μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών) θεωρούμε ότι λύνονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τον περιοριστικό έλεγχο κατά εργασία (π.χ. μικροεπισκευές που ο εργαζόμενος απασχολείται σε περισσότερες της μιας εργασίες κατά ημέρα).
    Ο έλεγχος μετά την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών, για εργασίες του πίνακα 3 έχει εφαρμογή, όπως στην παρ. 6 περ. α της κοινοποιούμενης διάταξης ορίζεται, για έργα που θα απογραφούν από 5/4/2002 και μετά, καθώς και για έργα που απεγράφησαν πριν και μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού εισφορών.
    Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκ. 16/97.

      Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:05 pm