ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Τύποι της ΑΠΔ

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Τύποι της ΑΠΔ

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 1:00 am

  [justify]ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΑΠΔ
  Υπάρχουν οι εξής δύο τύποι ΑΠΔ, με βάση την ισχύουσα στο ΙΚΑ διάκριση των εργοδοτών σε εργοδότες κοινών επιχειρήσεων και εργοδότες οικοδομικοτεχνικών έργων:
  -Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και
  -Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικού Έργου
  Για τον κάθε τύπο ΑΠΔ υπάρχουν τέσσερις περαιτέρω διακρίσεις που δηλώνονται με την αναγραφή ενός χαρακτηριστικού για την καθεμία κωδικού αριθμού ως εξής: (Εγκ.4/2002).

  Τύπος Δήλωσης 01 Κανονική
  Με την κανονική ΑΠΔ δηλώνονται οι πάσης φύσεως αποδοχές που αφορούν τη χρονική περίοδο αναφοράς (μήνας ή τρίμηνο) καθώς επίσης και οι αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλονται σε εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή σε αναπροσαρμογή τεκμαρτών ημερομισθίων, εκτέλεση δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων, καταβολή bonus κλπ.

  Τύπος Δήλωσης 02 Έκτακτη
  Οι εργοδότες των οικοδομοτεχνικών έργων με την έκτακτη ΑΠΔ δηλώνουν την διακοπή των οικοδομικών εργασιών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών (συμπληρώνεται δηλαδή υποχρεωτικά το πεδίο 47 της τέταρτης σελίδας του εντύπου). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη διακοπή των εργασιών. Για το διάστημα που δεν εκτελούνται εργασίες δεν υποβάλλεται ΑΠΔ. Όταν ο εργοδότης απασχολήσει ξανά προσωπικό θα υποβάλλει κανονικά ΑΠΔ χωρίς άλλη προηγούμενη ενέργεια.
  Κατάργηση της έκτακτης Α.Π.Δ. εγκ 54/04
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 του ν. 3232/04 και 17 παρ. 2 του «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» παύουν, από 1/1/04, να ισχύουν αυτές του άρθρου 5 του ν. 2972/01, με τις οποίες είχε θεσπισθεί υποχρέωση των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, όταν διέκοπταν την απασχόληση του συνόλου του προσωπικού τους και των εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, όταν διέκοπταν τις εργασίες τους για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, να υποβάλλουν Έκτακτη (02) Α.Π.Δ.
  Η κατάργηση της Έκτακτης (02) Α.Π.Δ., η οποία επιφέρει και ταυτόχρονη κατάργηση των κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2972/01, αφορά όσες περιπτώσεις η διακοπή της απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού του εργοδότη έλαβε χώρα από 1/1/04 και μετά.
  Αντίθετα, για τους εργοδότες που διέκοψαν την απασχόληση του συνόλου του προσωπικού τους μέχρι και 31/12/03, παραμένει η υποχρέωση υποβολής Έκτακτης ΑΠΔ και στους παραβάτες εξακολουθούν να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
  Μετά την κατάργηση της Έκτακτης (02) Α.Π.Δ. η ενημέρωση του Ι.Κ.Α. για τη διακοπή της απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού Κοινής Επιχείρησης θα γίνεται με την τρέχουσα Κανονική (01) Α.Π.Δ., η οποία πρέπει να υποβάλλεται εντός των γνωστών προθεσμιών, που έχουν καθοριστεί για την υποβολή όλων των Κανονικών (01) Α.Π.Δ. στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα.Ι.Κ.Α. ή μέσω διαδικτύου.
  Για διευκόλυνση της διαδικασίας επεξεργασίας των στοιχείων της Α.Π.Δ. και εντοπισμού της τελευταίας ημέρας απασχόλησης των εργαζομένων, χρειάζεται να καταχωρηθεί η τελευταία ημέρα απασχόλησης κάθε εργαζομένου στο πεδίο: ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ. των Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχ/σεων. Το πεδίο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, που συμπλήρωναν στις Έκτακτες (02) Α.Π.Δ. οι εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, δεν θα συμπληρώνεται πλέον σε καμία περίπτωση.
  Τυχόν υποβληθείσες Έκτακτες (02) Α.Π.Δ., που αφορούν διακοπή απασχόλησης προσωπικού από 1/1/04 και μετά, θεωρείται ότι καλώς υποβλήθηκαν και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από τους εργοδότες ή τις Υπηρεσίες μας. Κυρώσεις (Π.Ε.Α.Π.) για την εκπρόθεσμη υποβολή (μετά την πάροδο οκτώ ημερών από τη διακοπή της απασχόλησης) αυτών των Α.Π.Δ. δεν επιβάλλονται, ενώ εάν έχουν επιβληθεί ακυρώνονται οίκοθεν με απόφαση του Δ/ντή του Υποκ/τος.
  Για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων, οι οποίοι διέκοψαν προσωρινά τις εργασίες του έργου προ της 1/1/04 για μεγαλύτερο του τριμήνου διάστημα, δίχως υποβολή αντίστοιχης Έκτακτης (02) Α.Π.Δ., για λόγους χρηστής Διοίκησης και λόγω καταργήσεως αυτής από 1/1/04, δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής και δεν επιβάλλονται εις βάρος τους οι κυρώσεις που επισύρει η μη υποβολή Έκτακτης Α.Π.Δ.
  Σε όσες περιπτώσεις έχουν βεβαιωθεί, μέχρι τη λήψη της Εγκ 54/04, οι εν λόγω κυρώσεις θεωρούνται ότι καλώς βεβαιώθηκαν και μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

  Τύπος Δήλωσης 03 Επανυποβολή
  Όταν κατά τη διαδικασία της παραλαβής διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταχωρηθεί ή αναγράφονται λάθος στοιχεία: A.M.E ή ΑΜΟΕ, το ΑΦΜ, τα ποσά των συνόλων της ΑΠΔ, το έτος, η μισθολογική περίοδος, τότε η ΑΠΔ δεν παραλαμβάνεται.
  Ο αρμόδιος για την παραλαβή υπάλληλος συμπληρώνει το έντυπο Μη Αποδοχής ΑΠΔ στο οποίο επισημαίνονται τα λάθη ή οι παραλείψεις και επιδίδει αυτό στον εργοδότη.
  Ο εργοδότης υποχρεούται εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία να υποβάλλει διορθωμένη την ΑΠΔ προσκομίζοντας ταυτόχρονα το έντυπο Μη Αποδοχής ΑΠΔ. Η τριήμερη παράταση και προθεσμία για επανυποβολή παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών δηλ. από 01/01/2003.(ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ.6 Ν.2972/2001). Εάν ο εργοδότης προσκομίσει για επανυποβολή Α.Π.Δ. στην οποία υπάρχουν λάθη που δεν επιτρέπουν την παραλαβή της δεν δικαιούται νέα παράταση προθεσμίας (Εγκ. 4/2002).

  Τύπος Δήλωσης 04 Συμπληρωματική
  Σε περίπτωση που εργοδότης παραλείψει να καταχωρήσει κάποιον ασφαλισμένο ή όλους τους τύπους αποδοχών των ασφαλισμένων, οφείλει να υποβάλλει συμπληρωματική ΑΠΔ. Η ΑΠΔ αυτού του τύπου ειδικά στην περίπτωση που περιέχει ημέρες απασχόλησης και ημέρες απολογιστικές, υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ, πριν διαβιβαστεί στο Κέντρο Επεξεργασίας για τη μηχανογραφική επεξεργασία των δεδομένων της (Εγκ. 4/2002).

  Οδηγίες που δόθηκαν με το έγγραφο Γ99/1/90/19-6-2002
  Συμπληρωματική (04) είναι η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που αναφέρεται σε χρονική περίοδο απασχόλησης η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί σε Κανονική (01), Έκτακτη (02) ή Επανυποβληθείσα (03) ΑΠΔ, το περιεχόμενο της οποίας συμπληρώνει.
  Αυτό σημαίνει ότι δεν τροποποιούνται, ούτε διορθώνονται στοιχεία που είχαν δηλωθεί με την υποβληθείσα ΑΠΔ. Η Συμπληρωματική ΑΠΔ υποβάλλεται οπωσδήποτε σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου υποβολής της Κανονικής, Έκτακτης ή Επανυποβληθείσας ΑΠΔ, στην οποία αναφέρεται και αποκλειστικά για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
  Παράλειψη ασφάλισης με την Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ ενός ή περισσότερων εργαζομένων (οι εργαζόμενοι δεν αναφέρονται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ).
  Παράλειψη δήλωσης ημερών ασφάλισης για ασφαλισμένο που αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ (επιπλέον ημέρες ασφάλισης).
  Παράλειψη δήλωσης ημερών ασφάλισης για ασθένεια ασφαλισμένου που αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ .
  Παράλειψη δήλωσης ενός ή περισσότερων τύπων αποδοχών για ασφαλισμένους που αναφέρονται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ (επιπλέον τύπος αποδοχών).
  Παράλειψη δήλωσης αποδοχών για ασφαλισμένο που αναφέρεται στην Κανονική, Έκτακτη ή Επανυποβληθείσα ΑΠΔ (επιπλέον αποδοχές, χωρίς ημέρες ασφάλισης).
  Αναδρομική ασφάλιση που δικαιούται ασφαλισμένος σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, εφόσον αφορά περίοδο απασχόλησης από 1/1/02 και μετά (για περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/01 συντάσσεται Π.Ε.Ε.).
  Διαδικασία Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
  Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ.
  Η Συμπληρωματική ΑΠΔ υποβάλλεται στο Υποκ/μα του ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου ανήκει η έδρα της επιχείρησης ή έχει απογραφεί το οικοδομοτεχνικό έργο.
  Μέσο υποβολής
  Η Συμπληρωματική ΑΠΔ υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή (τρία αντίγραφα), είτε σε μαγνητικό μέσο, ανεξάρτητα από την μορφή που ο εργοδότης έχει υποχρέωση να υποβάλλει την Κανονική ΑΠΔ (δηλ. νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει Συμπληρωματική ΑΠΔ σε έντυπη μορφή).
  Εάν ο εργοδότης επιλέξει την υποβολή σε μαγνητικό μέσο, τότε αυτό είναι απαραίτητο να συνοδεύεται με αναλυτική εκτύπωση του περιεχομένου της ΑΠΔ καθώς και με το γνωστό “Συνοδευτικό Έντυπο ΑΠΔ Υποβαλλόμενης σε Ηλεκτρονική Μορφή” συμπληρωμένο με τα συνολικά ποσά, όπως και στην περίπτωση υποβολής Κανονικής, Έκτακτης ή Επανυποβληθείσας ΑΠΔ.
  Για λόγους καλύτερης διαχείρισης προτείνεται η Συμπληρωματική ΑΠΔ να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, εκτός αν το πλήθος των εγγραφών είναι τόσο μεγάλο ώστε η συμπλήρωσή του χειρόγραφα να είναι δυσχερής και χρονοβόρα.
  Τρόπος συμπλήρωσης
  Ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων της δεν διαφοροποιείται απ΄ αυτόν της Κανονικής ΑΠΔ, εκτός του πεδίου (1) “Τύπος Δήλωσης” όπου αναγράφεται ο κωδικός 04 - Συμπληρωματική.
  Ο χρόνος αναφοράς της Συμπληρωτικής ΑΠΔ είναι ίδιος μ΄ αυτόν της ΑΠΔ την οποία συμπληρώνει (μήνας ή τρίμηνο).
  Όταν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις στο πεδίο 33 “Μισθολογική Περίοδος” αναγράφεται η ίδια μισθολογική περίοδος (μήνας) που είχε καταχωρηθεί στην ΑΠΔ που συμπληρώνεται.
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά ( Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ)
  Με την Συμπληρωματική ΑΠΔ (σε έντυπη μορφή ή σε μαγνητικό μέσο) συνυποβάλλεται το ειδικό “Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ” (συν/νο υπόδειγμα), που φέρει προεκτυπωμένους τους λόγους υποβολής της.
  Στο έντυπο αυτό ο εργοδότης σημειώνει για ποιόν ή ποιους λόγους υποβάλλει την Συμπληρωματική ΑΠΔ και τα σχετικά δικαιολογητικά που προσκομίζει (κάρτες πρόσληψης, θεωρημένη κατάσταση προσωπικού, ιατρική βεβαίωση κλπ.)
  Στο ΒΕΕ, στην πινακίδα που τηρείται για το οικιακό προσωπικό (απασχόληση σ' έναν εργοδότη) ή στην πινακίδα, που τηρείται για τα οικοδομοτεχνικά έργα σημειώνονται οι εξής πληροφορίες για την Συμπληρωματική ΑΠΔ
  -Ημερομηνία και αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής
  -Σύνολο εισφορών
  -Χρονική περίοδος αναφοράς
  -Καταβολή ή μη των αντίστοιχων εισφορών
  -Αποστολή στο Κέντρο Επεξεργασίας  [/justify]

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:04 pm