ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Διαδικασία απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Διαδικασία απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Κυρ Νοε 22, 2009 12:15 am

  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/01 (ΦΕΚ291 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από τις παραγράφους 1 του άρθρου 10 του ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214 Α') και 3 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., με την έναρξη της απασχόλησης προσώπων, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.

  Ποια η διαδικασία για τη χορήγηση αδείας οικοδομικών εργασιών;

  Για τη χορήγηση αδείας προς εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, όπου σύμφωνα με το νόμο απαιτείται τέτοια, ή για την ανανέωση αδείας ή την παράταση του χρόνου ισχύος αυτής, ακολουθείται ή έξης διαδικασία.:

  Ό ενδιαφερόμενος πρέπει καταρχή να προσέλθει στην αρμόδια κατά τόπο Πολεοδομική Υπηρεσία, από την οποία θα εφοδιαστεί με ειδικό έντυπο σημείωμα, με το οποίο προσέρχεται σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και καταβάλλει τους αναγραφόμενους σ' αυτό φόρους, τέλη κλπ. πού προβλέπονται Εγκύκλ. ΙΚΑ 99/70, 24/78, 155/84 ΕΠΙΘ/ΣΗ ΙΚΑ 1984 σελ. 605. Ασφαλιστική τακτοποίηση και καταβολή εισφορών για τους απασχολούμενους σε μικροέργα (Έγκύκλ. ΙΚΑ 146/85 ΕΔΚΑ 1985 σελ. 637). ·

  Για την καταβολή όμως των υπέρ ΙΚΑ, Τ.Ε.ΑΜ. κ.λ.π. ενοποιημένων εισφορών, καθώς και των εισφορών υπέρ ΕΛΔΕΟ (Δωρόσημα), πρέπει να με­ταβεί στο Ύποκ/μα του ΙΚΑ της περιοχής όπου εκτελείται το έργο, προσκομί­ζοντας από το ανωτέρω σημείωμα του Πολεοδομικού Γραφείου το απόκομμα πού άφορα το ΙΚΑ, καθώς και ολόκληρο το δεύτερο φύλο το οποίο τελικά κατατίθεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια το Ύποκ/μα απογράφει το έργο και εισπράττει την προβλεπόμενη προκαταβολή εισφορών.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι για την έκδοση αδείας οικοδομικών η τεχνικών εργασιών, απαιτείται οπωσδήποτε ή προσκόμιση στην αρμόδια Αρχή από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωσης του ΙΚΑ περί πληρωμής της προκαταβολής.

  Ποιες είναι οι κυρώσεις της μη απογραφής;

  Η παράβαση της υποχρέωσης απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. έχει ως συνέπεια την επιβολή της κύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση α' του άρθρου 7 του ν. 2972/01, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, δηλαδή της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ποσοστού 45% (αντί 70%, που ίσχυε μέχρι και 11/2/04), η οποία υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ., που ο εργοδότης είχε υποχρέωση να υποβάλλει, εντός των προθεσμιών που έχουν καθορισθεί για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

  Το νέο μειωμένο ποσοστό επιβάρυνσης εισφορών ισχύει και για παραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., οι οποίες έλαβαν χώρα πριν τις 12/2/04, αλλά ο καταλογισμός των κυρώσεων (σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) γίνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά (περισσότερα στην ενότητα ΠΕΠΕΕ).

  Ποιοι θεωρούνται υπόχρεοι απογραφής;

  Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου είναι:

  Ιδιωτικά έργα: Για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται. Ειδικά επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικά συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής (άρθρο 8 παρ. 1 α Ν. 2972/2001).
  Δημόσια οικοδομικά και τεχνικά έργα: Για οικοδομικά ή τεχνικά έργα του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούνται εργολαβικά ο ανάδοχος ή εργολάβος (άρθρο 8 περ. 5ε ΑΝ 1846/51).
  Επίσης από 5/1/99, την ίδια υποχρέωση έχει ο ανάδοχος ή εργολάβος και για τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 60 παρ. 1 Ν. 2676/99).

  Για τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός συνεβλήθη και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα (άρθρο 8 παρ. 5 εδ. στ' ΑΝ 1846/51).

  Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής;

  Ο κύριος του έργου ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε εργασίας να αναγγείλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την εκτέλεση του οικοδ/κού έργου.

  Προκειμένου για έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, και λοιπά εκτελούμενα κατόπιν παραχωρήσεως ή εργολαβίας την ανωτέρω υποχρέωση έχει ο ανάδοχος ή εργολάβος.


  Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την απογραφή των Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων;

  -Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις διπλούν.

  -Συμπληρωμένος Πίνακας 1,2,3 (ανάλογα με το είδος του έργου) εις διπλούν.

  -Τίτλοι ιδιοκτησίας.

  -Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου.

  -Φωτοαντίγραφα ταυτότητας υπευθύνων

  -Επιπλέον για μη Φυσικό πρόσωπο (κύριος ή εργολάβος που κατασκευάζει με το σύστημα της αντιπαροχής) απαιτείται:

  -Για Ο.Ε., Ε.Ε. φωτοαντίγραφο εταιρικού.

  -Για ΕΠΕ φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).

  -Για Α.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο μητρώο (ΜΑΕ) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της Α.Ε για τη σύσταση της εταιρείας.

  Επίσης την έγκριση του καταστατικού της (Εγκ. 22/95) και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. της Α.Ε., Φ.Ε.Κ. για τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. ή φωτοαντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. μέχρι της σχετικής δημοσίευσης.

  -Για Κοινοπραξία, το συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).

  Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών μπορούν να επικυρώνονται στο ΙΚΑ με την επίδειξη των πρωτοτύπων.

  Ποια είναι η διαδικασία απογραφής των Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων;

  Η διαδικασία απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου για τα έργα που απογράφονται από 01/01/2002 στα Μητρώα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ", το οποίο χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και περιέχει γενικά στοιχεία του κυρίου του έργου ή επωνυμία επιχείρησης, γενικά στοιχεία εργολάβου με αντιπαροχή - εργολάβου (αναδόχου δημοσίου έργου) ή , στοιχεία υπευθύνων έργου και γενικά στοιχεία του έργου.
  Η "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου" συμπληρώνεται από τον εργοδότη και υποβάλλεται "εις απλούν" στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος, συνοδευόμενη κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά

  Ιδιωτικά οικοδομικά έργα:

  Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις διπλούν.
  Συμπληρωμένος πίνακας 1,2,3 (ανάλογα με το είδος των εργασιών) εις διπλούν.
  Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαια)
  Ταυτότητα των κυρίων του έργου ή φωτοτυπία αυτής όταν η αναγγελία υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τονίζεται ότι, με την υποβολή των πρώτων ΑΠΔ θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία η πρωτότυπη άδεια για επαλήθευση των στοιχείων με βάση τα οποία έγινε η απογραφή και φωτοτυπία αυτής για τον εργοδοτικό φάκελο.

  Στο έντυπο απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου συμπληρώνονται τα Στοιχεία Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Κυρίου Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Εργολάβου Έργου και τα Στοιχεία Υπευθύνων Έργου (άρθρο 8, παρ. 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού).

  Κατά τη φάση της απογραφής Ιδιωτικού Οικοδομικού Έργου υποβάλλεται συμπληρωμένος πίνακας προσδιορισμού των ελάχιστων ημερών εργασίας. Οι ελάχιστες εισφορές καταβάλλονται για την κατασκευή Ιδιωτικών Οικοδομικών Έργων ανεξάρτητα αν γι’ αυτά έχει εκδοθεί ή όχι άδεια Πολεοδομικού Γραφείου και αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ημερών εργασίας. Ο αριθμός των ημερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα με το είδος του κτιρίου ή της οικοδομικής εργασίας, με βάση τους συντελεστές των πινάκων 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του Κ.Α. Ι.Κ.Α.

  Στον πίνακα 1 περιλαμβάνονται:

  •Οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης συμβατικής κατασκευής και ‘Ειδικών κτιρίων’

  •Οι συντελεστές με τους οποίους επιμερίζονται οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενες ημέρες εργασίας στις ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις

  Στον πίνακα 2 περιλαμβάνονται:

  •Οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού μέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης έργων, των οποίων ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. με τις κοινές διατάξεις (συνεργεία εστεγασμένων επαγγελμάτων)

  Στον πίνακα 3 περιλαμβάνονται: Οι συντελεστές με τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας για την κατασκευή της κάθε μονάδας (τετραγωνικό μέτρο, κυβικό μέτρο, μέτρο μήκους κτλ) οικοδομικών εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθμίσεις, αλλαγή χρήσης). Οι συντελεστές του πίνακα αυτού εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός με βάση τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2.

  Το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ πρωτοκολλείται στο γενικό πρωτόκολλο του Υποκαταστήματος,εφ΄όσον η απογραφή δεν γίνει την ίδια στιγμή. Εάν η απογραφή γίνει την ίδια στιγμή δεν χρειάζεται να πρωτοκολληθεί, γιατί το σύστημα αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου.

  Παράδειγμα:

  Ο εργοδότης (ιδιοκτήτης του ακινήτου) μέσω του μελετητή μηχανικού έχει ήδη καταθέσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην αρμόδια Πολεοδομική αρχή και προσέρχεται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω.

  Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με το έντυπο "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου" και η υπηρεσία προχωρεί στη διαδικασία απογραφής.

  Η διαδικασία διεκπεραιώνεται είτε άμεσα, είτε εντός δεκαημέρου ανάλογα το φόρτο εργασίας του τμήματος και των αιτήσεων που έχουν προηγηθεί.

  Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής αποδίδεται ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδ/κού Έργου) και εκδίδεται εντολή πληρωμής (Γραμμάτιο Είσπραξης Τρεχουσών Εισφορών-προκαταβολή) με το ποσό της προκαταβολής (βλέπε στο κεφάλαιο Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα) το οποίο εξοφλεί ο εργοδότης στο Ταμείο του Υποκ/τος.

  Μετά την εξόφληση παραλαμβάνει από τον Προϊστάμενο του τμήματος:

  -Το έντυπο απόδοσης ΑΜΟΕ

  -Μηχανογραφημένο Σημείωμα κατάθεσης εισφορών

  -Ενημερωτικό σημείωμα για τις ημέρες εργασίας που απαιτούνται

  -Έντυπο με τις υποχρεώσεις εργοδοτών

  -Έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

  Τι είναι ο Πίνακας 1;

  Ο Πίνακας 1 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ αναφέρεται σε κτίρια συμβατικής κατασκευής και σε "ειδικά κτίρια γραφείων-καταστημάτων..." στη γραμμή 3. Τα κτίρια, ανάλογα με τη χρήση τους, κατατάσσονται σε κατηγορίες, οι οποίες αναγράφονται στη στήλη (2) αυτού. Με τον Πίνακα αυτό, καθορίζονται αφενός συντελεστές υπολογισμού των απαιτουμένων ημερομι­σθίων για την πλήρη αποπεράτωση ενός τετραγωνικού μέτρου κάθε είδους χώρου, όπως αυτοί περιγράφονται στις στήλες (3) έως (9), αφετέρου δείκτες κατανομής των ημερομισθίων σε ενδιάμεσες φάσεις.

  Τι είναι ο Πίνακας 2;

  Η θεσμοθέτηση των συντελεστών του Πίνακα 2, που αναφέ­ρονται σε κτίρια προκατασκευασμένα-λυόμενα και η αναδρομική εφαρμογή τους, για τα οποία, λόγω κενού της διάταξης, οι καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται με τους προβλεπόμενους συντελεστές έργων συμβατικής κατασκευής, θα λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις μονάδες.

  Ο Πίνακας 2 του άρθρου 38 αναφέρεται αποκλειστικά σε κτίρια ή τμήματα κτιρίου, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από μόνι­μο προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων.

  Ο πίνακας αυτός εφαρμόζεται για κάθε "λυόμενο" ή "προκατασκευασμένο" κτίριο, αρκεί ο σκελετός του κτιρίου που εξασφαλίσει την αντοχή του, άσχετα από το είδος του υλικού που είναι κατασκευασμένος, να έχει κατασκευασθεί και συναρμολογηθεί από μόνιμο προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων.

  Τι είναι ο Πίνακας 3;

  Ο πίνακας 3 (με αναλυτική επιμέτρηση), εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός με βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή μόνο στις περιπτώσεις:

  α) Επισκευών, διαρρυθμίσεων, αλλαγών χρήσης σε προϋπάρχοντα έργα.

  β) Υπολογισμού των ημερών εργασίας που αντιστοιχούν στις οικοδομικές εργασίες που δεν θα εκτελεσθούν στις εφαπτόμενες πλευρές κτιρίου, το οποίο εφάπτεται σε ήδη υπάρχον.

  γ) Ιδιωτικών οικοδομικών έργων που δεν είναι κτίρια (π.χ. για την κατα­σκευή υδατοδεξαμενών, περιφράξεων με μπετόν ή τοιχοδομές κλπ.).

  Ο πίνακας προϋποθέτει αναλυτική επιμέτρηση των προς εκτέλεση εργα­σιών, οι δε ποσότητες αναγράφονται στην στήλη (5).

  Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού της προκαταβολής;

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 εδ. α του ΚΑ ΙΚΑ, προκειμένου για ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα, υπάρχει υποχρέωση καταβολής προκαταβολής εισφορών, πριν την έναρξη των εργασιών, σε περί­πτωση δε που απαιτείται άδεια, πριν από την έκδοση αυτής.

  Η προκαταβολή εισφορών θα υπολογίζεται στην εργατική δαπάνη που αναλογεί στο 1% των καθοριζομένων ημερών εργασίας με τα εκάστοτε ισχύο­ντα ασφάλιστρα υπέρ ΙΚΑ+ΤΕΑΜ και ΕΛΔΕΟ. Ημερομίσθιο, για τον υπολογι­σμό της δαπάνης επί της οποίας θα υπολογίζεται η προκαταβολή, θα λαμβάνε­ται, και μόνο για τον υπολογισμό της προκαταβολής, το προβλεπόμενο από την οικεία σύμβαση άγαμου τεχνίτη χωρίς τριετία.

  Για παράδειγμα, αν για οικοδομικό έργο καθορίζονται κατ' ελάχιστα 200 ημέρες εργασίας, η προκαταβολή θα υπολογισθεί στην δαπάνη που αντιστοιχεί στις 2 ημέρες εργασίας επί το ημερομίσθιο του άγαμου τεχνίτη χωρίς τριετία (2 Χ 10330 = 20660 εργατική δαπάνη επί 59,49% = 12290 ΙΚΑ+ΤΕΑΜ, επί 25% = 5165 ΕΛΔΕΟ).

  β) Το ποσό της προκαταβολής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ΤΗ της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, και αν το σύνολο των οφειλομένων εισφορών είναι μέχρι το διπλάσιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, προκαταβάλλεται εξολοκλήρου.

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:18 pm