ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Απογραφή Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Απογραφή Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 21, 2009 5:53 pm

  Απογραφή Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου
  Τα Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα απογράφονται στο Μητρώο Οικοδομοτεχνικών Έργων με την έναρξη των εργασιών. H διαδικασία απογραφής προβλέπεται από το άρθρο 5 του «Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης». Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση εγγραφής τους στο Μητρώο με την έναρξη απασχόλησης προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
  Η απογραφή των ιδιωτικών τεχνικών έργων γίνεται στο Τμήμα Εσόδων /Οικοδομοτεχνικών Έργων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ, που εκτελείται το έργο.
  Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.
  Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου και υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  Με την απογραφή του Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου αποδίδεται στον κάθε εργοδότη για κάθε έργο που εκτελεί, ένας μοναδικός αριθμός Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.). Η απογραφή διενεργείται είτε κατόπιν υποβολής και πρωτοκόλλησης στο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής εντύπου με τίτλο ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (άρθρο 8 του προαναφερόμενου Κανονισμού) είτε αυτεπάγγελτα μετά από έλεγχο στο χώρο εκτέλεσης του Οικοδομοτεχνικού Έργου (παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού).
  Αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. για την απογραφή Ιδιωτικού Τεχνικού Έργου είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο (άρθρο 6, παρ. 2). Εφ’ όσον εκτελείται με εργολαβία σε ασφαλιστικές περιοχές περισσοτέρων του ενός Υποκ/μάτων με ενιαίο προϋπολογισμό, η απογραφή γίνεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ που γίνεται η έναρξη των εργασιών
  Στο έντυπο απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου συμπληρώνονται τα Στοιχεία Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Κύριου Έργου, τα Γενικά Στοιχεία Εργολάβου Έργου και τα Στοιχεία Υπευθύνων Έργου (άρθρο 8, παρ. 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού).
  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
  -Προϋπολογισμός του έργου (αν έχει συνταχθεί) ή Τεχνική Περιγραφή,
  -Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ κυρίου του έργου και εργολάβου,
  -Τίτλοι ιδιοκτησίας,
  -Φωτοαντίγραφα ταυτότητας υπευθύνων,
  -Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή
  Νομικού Προσώπου, ενώ
  -Επιπλέον για μη Φυσικό πρόσωπο (κύριος ή εργολάβος) απαιτείται:
  -Για Ο.Ε., Ε.Ε. φωτοαντίγραφο εταιρικού.
  -Για ΕΠΕ φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού).
  -Για Α.Ε. φωτοαντίγραφο καταστατικού και Φ.Ε.Κ.(περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο μητρώο (ΜΑΕ) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας της διοικητικής απόφασης της Α.Ε για τη σύσταση της εταιρείας.
  Επίσης την έγκριση του καταστατικού της (Εγκ. 22/95) και εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ. της Α.Ε., Φ.Ε.Κ. για τη
  σύνθεση του νέου Δ.Σ. ή φωτοαντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. μέχρι της σχετικής
  δημοσίευσης.
  -Για Κοινοπραξία, το συστατικό έγγραφο της κοινοπραξίας (και των κατά περίπτωση
  δικαιολογητικών, αναλόγως της νομικής μορφής των κοινοπρακτούντων μελών, όπως αναφέρονται παραπάνω).
  Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών μπορούν να επικυρώνονται στο ΙΚΑ με την επίδειξη των πρωτοτύπων.
  Τα ιδιωτικά τεχνικά έργα, ανεξαρτήτως του ποσού ύψους προϋπολογισμού πρέπει να αποστέλλονται στην Τεχνική Υπηρεσία για τον καθορισμό Συντελεστή Εργατικής Δαπάνης κατά την διαδικασία που αναφέρεται στην εγκ. 52/02 (Καθορισμός Συντελεστή από τριμελή επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικής και Στέγασης κ.λ.π.).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:20 pm