ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 21, 2009 12:02 pm

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
  Οι υποχρεώσεις του εργοδότη, που σημειώνονται παρακάτω περιληπτικά, περιγράφονται στα άρθρα 26 παρ. 9 του ΑΝ 1846/51, 1-6 του Ν. 2972/01, 10 του Ν. 3050/02, 9 του Ν. 3232/04, άρθ. 12-16 και 23-29 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  (πηγή: ΙΚΑ ΕΤΑΜ-ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ).
  1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/01 (ΦΕΚ291 Α'), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από τις παραγράφους 1 του άρθρου 10 του ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214 Α') και 3 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., με την έναρξη της απασχόλησης προσώπων, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.
  Κυρώσεις
  Η παράβαση της υποχρέωσης απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. έχει ως συνέπεια την επιβολή της κύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περίπτωση α' του άρθρου 7 του ν. 2972/01, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/04, δηλαδή της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ποσοστού 45% (αντί 70%, που ίσχυε μέχρι και 11/2/04), η οποία υπολογίζεται στο ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. ή στις Α.Π.Δ., που ο εργοδότης είχε υποχρέωση να υποβάλλει, εντός των προθεσμιών που έχουν καθορισθεί για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
  Το νέο μειωμένο ποσοστό επιβάρυνσης εισφορών ισχύει και για παραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α., οι οποίες έλαβαν χώρα πριν τις 12/2/04, αλλά ο καταλογισμός των κυρώσεων (σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) γίνεται από την ημερομηνία αυτή και μετά (περισσότερα στην ενότητα ΠΕΠΕΕ στο κεφάλαιο «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ»).
  Υπόχρεοι απογραφής:
  Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου είναι:
  -Ιδιωτικά έργα: Για τις οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται. Ειδικά επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικά συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής (άρθρο 8 παρ. 1 α Ν. 2972/2001).
  -Δημόσια οικοδομικά και τεχνικά έργα: Για οικοδομικά ή τεχνικά έργα του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούνται εργολαβικά ο ανάδοχος ή εργολάβος (άρθρο 8 περ. 5ε ΑΝ 1846/51).
  Επίσης από 5/1/99, την ίδια υποχρέωση έχει ο ανάδοχος ή εργολάβος και για τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 60 παρ. 1 Ν. 2676/99).
  Για τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός συνεβλήθη και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα (άρθρο 8 παρ. 5 εδ. στ' ΑΝ 1846/51).
  Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής:
  Ο κύριος του έργου ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε εργασίας να αναγγείλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την εκτέλεση του οικοδ/κού έργου. Προκειμένου για έργα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, και λοιπά εκτελούμενα κατόπιν παραχωρήσεως ή εργολαβίας την ανωτέρω υποχρέωση έχει ο ανάδοχος ή εργολάβος.
  Τόπος απογραφής - Αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  Για τα οικοδομοτεχνικά έργα που απογράφονται από την 01/01/2002, το αρμόδιο Υποκατάστημα/ Παράρτημα ορίζεται ως εξής:
  · Για τα ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα και τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, αρμόδιο για την απογραφή του έργου και την υποβολή της ΑΠΔ είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο.
  · Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία με ενιαίο προϋπολογισμό, σε περισσότερες της μίας ασφαλιστικές περιοχές, αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου.
  Για δημόσια έργα, που εκτελούνται με αυτεπιστασία, αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει την έδρα της η δημόσια υπηρεσία που εκτελεί το έργο (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 2972/2001).
  Διαδικασία απογραφής:
  Η διαδικασία απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου για τα έργα που απογράφονται από 01/01/2002 στα Μητρώα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ", το οποίο χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και περιέχει γενικά στοιχεία του κυρίου του έργου ή επωνυμία επιχείρησης, γενικά στοιχεία εργολάβου με αντιπαροχή - εργολάβου (αναδόχου δημοσίου έργου) ή , στοιχεία υπευθύνων έργου και γενικά στοιχεία του έργου.
  Η "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου" συμπληρώνεται από τον εργοδότη και υποβάλλεται "εις απλούν" στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος, συνοδευόμενη κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά
  Ιδιωτικά οικοδομικά έργα:
  · Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας εις διπλούν.
  · Συμπληρωμένος πίνακας 1,2,3 (ανάλογα με το είδος των εργασιών) εις διπλούν.
  · Τίτλοι ιδιοκτησίας.
  · Ταυτότητα των κυρίων του έργου ή φωτοτυπία αυτής όταν η αναγγελία υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τονίζεται ότι, με την υποβολή των πρώτων ΑΠΔ θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία η πρωτότυπη άδεια για επαλήθευση των στοιχείων με βάση τα οποία έγινε η απογραφή και φωτοτυπία αυτής για τον εργοδοτικό φάκελο.
  Δημόσια οικοδομικά και τεχνικά έργα: (έργα Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ευρύτερου δημόσιου τομέα:
  · Προϋπολογισμός του έργου
  · Ανάλυση τιμών
  · Τιμολόγια μελέτης – Τεχνική περιγραφή
  · Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ αρμόδιας υπηρεσίας και εργολάβου
  · Δήλωση του αναδόχου για την εκτέλεση των μη οικοδομικών εργασιών από εργοδότες που έχουν επαγγελματική στέγη (υπεργολάβους) ή από μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τους.
  Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ)
  Η εγγραφή του οικοδομοτεχνικού έργου στο Μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο "Έντυπο Απόδοσης ΑΜΟΕ".
  Τέλος χορηγούνται στον νεοαπογραφέντα εργοδότη το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ή η φόρμα του μαγνητικού μέσου υποβολής της ΑΠΔ, τα εγχειρίδια οδηγιών συμπλήρωσής της.
  2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
  (Για περισσότερα βλέπε στην αντίστοιχη ενότητα και στην ενότητα ΠΕΑΠ)
  Υπόχρεοι Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου:
  Οι απογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε μεταβολή στα στοιχεία τους ή στα στοιχεία του έργου, που έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Εργοδοτών.
  Πότε υφίσταται η υποχρέωση:
  Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβάλλονται τα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων είναι οι εξής:
  · αλλαγή επωνυμίας,
  · αλλαγή των κατά νόμο υπεύθυνων, των στοιχείων τους (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
  · αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού,
  · αλλαγή έδρας,
  · αποπεράτωση ιδιωτικού έργου.
  Τόπος υποβολής Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου
  Αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
  Η Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου, υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής του έργου.
  Διαδικασία υποβολής Δήλωσης:
  Η διαδικασία Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο "Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου".
  Η "Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου" συμπληρώνεται από τον εργοδότη "εις απλούν", ανάλογα με το είδος της μεταβολής και υποβάλλεται στο Τμήμα Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων του αρμοδίου υποκαταστήματος.
  Προθεσμία υποβολής Αίτησης Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου:
  Η Αίτηση Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού έργου υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της μεταβολής.
  Προσοχή! Εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η λήξη της παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Αστικού Κώδικα).

  3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝ. ΠΕΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ (Α.Π.Δ.)
  (Για περισσότερα βλέπε στην αντίστοιχη ενότητα «Αναλυτική Περιοδική Δήλωση»).
  Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).
  Είναι η Δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον εργοδότη και περιλαμβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001).
  Υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ.
  Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 01/01/2002, να τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).
  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική τακτοποίηση των μισθωτών, δεν ολοκληρώνεται με την καταβολή των εισφορών αλλά με την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία τύπου Α.Π.Δ., ορθά συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία των ασφαλισμένων και γι' αυτό το λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον εργοδότη βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις.
  Συχνότητα Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
  Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο από όλους τους εργοδότες (πλην των εργοδοτών των οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλεταο μηνιαία)
  Οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται μέσα στον επόμενο μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου στο οποίο αναφέρονται.
  Τρόπος (Μέσο) Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
  Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, με μαγνητικά μέσα (δισκέτα, CD) ή μέσω διαδικτύου.
  Υπόχρεοι υποβολής μέσω Διαδικτύου είναι:
  · Οι εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. κλπ), είτε καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε για φορείς, κλάδους ή λογαριασμούς Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των ορίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  · Οι εργοδότες φυσικά πρόσωπα, που απασχολούν από έξι (6) εργαζόμενους και άνω.
  Υπόχρεοι υποβολής μέσω Διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο είναι:
  · Οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με ανάθεση ή εργολαβία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε' του Α. Ν. 1846/1951, και με προϋπολογισμό δαπάνης μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ΕΥΡΩ.
  · Οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία.
  Υπόχρεοι υποβολής μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.
  · Το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
  · Οι Οργανισμοί Τοπικοί Αυτοδιοίκησης (α΄και β΄ βαθμίδας)
  · Οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων (άρθρο 2 Ν. 2972/2001)
  · Οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με ανάθεση ή εργολαβία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 περίπτωση 5 εδάφιο ε' του Α. Ν. 1846/1951, και με προϋπολογισμό δαπάνης μικρότερο ή ίσο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ.
  Υπόχρεοι υποβολής σε έντυπη μορφή και προαιρετικά μέσω διαδικτύου ή σε μαγνητικό μέσο είναι:
  · Οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα και απασχολούν μέχρι πέντε εργαζόμενους.
  Προθεσμία υποβολής ΑΠΔ
  Προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου
  Ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία υποβολής, αποκλειστικά για τις μέσω διαδικτύου υποβαλλόμενες Α.Π.Δ., καθορίστηκε από 01/12/2003 η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μηνός (Α.Π.Δ. εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων) ή του τριμήνου (Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων) στο οποίο αναφέρονται, ανεξάρτητα από τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.
  Οι καταληκτικές ημερομηνίες δημοσιεύονται αναλυτικά στα "Τελευταία Νέα" της ιστοσελίδας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ- www.ika.gr.
  Υποβολή ΑΠΔ στο Υποκ/μα
  Οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλουν την ΑΠΔ (μηνιαία) μέχρι την δεκάτη του επομένου μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου τους.
  Σημειώνεται ότι εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη ημέρα.
  Τήρηση αντιγράφου ΑΠΔ
  Οι εργοδότες οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο της υποβληθείσας ΑΠΔ για χρόνο ίσο με το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη βεβαίωση των απαιτήσεών του (άρθρο 6 παρ. 1 ε Ν. 2972/2001).
  Το δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη βεβαίωση σε ευρεία έννοια όλων των χρηματικών απαιτήσεων του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των Οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία (άρθρο 15 παρ.2 Ν. 2972/2001).
  Οι εργοδότες υποχρεούνται και μετά την εφαρμογή της ΑΠΔ να διατηρούν επί δεκαετία τα στοιχεία τα οποία τηρούσαν και υπέβαλαν, κατά τις οικείες διατάξεις, στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και τα οποία αντικαθίστανται από την ΑΠΔ (μισθολόγια, καταστάσεις μισθοδοσίας, μαγνητικές ταινίες, δισκέτες, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Ασφαλισμένου, Βιβλιάριο Υποχρέωσης Καταβολής Εισφορών, Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις, Εντολές Ασφάλισης Οικοδόμων) (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2972/2001)

  4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  Για την ορθή υπαγωγή των υποκειμένων σε ασφάλιση προσώπων, το ύψος των εισφορών ασφάλισης, τους κλάδους ασφάλισης, την τήρηση και ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού κτλ., το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πραγματοποιεί τυπικούς και ουσιαστικούς ελέγχους.
  Ο τυπικός έλεγχος ενεργείται κατά την παραλαβή και διαχείριση των ΑΠΔ και ο ουσιαστικός επιτόπιος στους χώρους εργασίας ή βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνουν τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
  Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους αρμόδιους επί του ελέγχου υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να διενεργούν τον έλεγχο στην επιχείρησή τους, να τους διευκολύνουν σ' αυτόν με προθυμία και να θέτουν στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τον έλεγχο (άρθρο 26 παρ. 9 του Α.Ν. 1846/5, άρθρο 20 του Ν.1469/841).
  Επίσης υποχρεούνται να επιτρέπουν την εξέταση τυχόν τηρούμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, να παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις δεδομένων τους και τα προγράμματα που υποστηρίζουν τη διαχείρισή τους.
  Τέλος, για την εξακρίβωση των προσώπων που υπάγονται κάθε φορά στην ασφάλιση, του αριθμού τους και των εισφορών που πρέπει να καταβάλλουν, οι εργοδότες οφείλουν να διατηρούν για δέκα (-10-) έτη το συνοδευτικό έντυπο της ΑΠΔ που υποβάλλεται σε μαγνητικό μέσο ή το επιστρεφόμενο σε αυτούς αντίγραφο της χειρόγραφης ΑΠΔ.
  Σε κάθε περίπτωση το όργανο ελέγχου αποφαίνεται αρμοδίως και καταλογίζει τις αναλογούσες εισφορές, πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις ή εισηγείται αρμοδίως την μετατροπή ή ακύρωση της ασφάλισης που επήλθε.
  Όταν ο εργοδότης παραβαίνει την υποχρέωσή του να τηρεί και να φυλάσσει τις Α.Π.Δ. ή δεν τις τηρεί κανονικά ή αρνείται να τις επιδείξει στα όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από το γεγονός αυτό δυσχεραίνεται ο έλεγχος για την εξακρίβωση των ασφαλιζομένων προσώπων ή των αποδοχών τους, τότε οι εισφορές καθορίζονται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης χρονικής περιόδου ή εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία κατά την ανεξέλεγκτη κρίση των οργάνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  (άρθρο 26 παρ. 9 του Α.Ν. 1846/51).
  «Προς εξακρίβωσιν των εκάστοτε υπαγομένων εις την ασφάλισιν προσώπων, του
  αριθμού τούτων και των καταβλητέων εισφορών, οι εργοδόται υποχρεούται.
  Να επιτρέπωσιν εις τα δια Κανονισμού ορισθησόμενα όργανα του Ι.Κ.Α. και του
  Κράτους, την εξέτασιν των ως άνω καταστάσεων, των εμπορικών των βιβλίων και παντός
  ετέρου στοιχείου, ως και την επιτόπιον έρευναν προς διαπίστωση της ακριβείας των εν αυτοίς
  εγγραφών.
  Οι εργοδόται υποχρεούνται να παρέχουν ωσαύτως εις τα εν λόγω όργανα, πάσαν
  πληροφορίαν δυναμένην να καταστήσει ευχερή και αποτελεσματικήν την ενάσκησιν του
  ελέγχου, προς εξασφάλισιν της καλής εφαρμογής του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν
  τούτου εκδοθησομένων Κανονισμών. Της υποχρεώσεως, περί ης το εδάφιον β' της παρούσης
  παραγράφου δύναται να απαλλαγώσιν εργοδόται μη απασχολούντες συνήθως πλέον των τριών
  ησφαλισμένων, κατά τα ειδικώτερον δια κανονισμού ορισθησόμενα».
  (άρθρο 26 παρ. 11 του Α.Ν. 1846/51).
  «Εάν ο εργοδότης παραβαίνη την υποχρέωσιν προς τήρησιν και διαφύλαξιν των περί
  ων ανωτέρων στοιχείων, ή δεν τηρή ταύτα προσηκόντως, ή αρνήται να συμμορφωθή προς τους
  ορισμούς της παραγράφου 9, εκ τούτου δε δυσχεραίνεται η εξακρίβωσις των υπαγομένων εις
  την ασφάλισιν προσώπων ή των καταβλητέων εισφορών, αύται καθορίζονται κατά την
  ανεξέλεγκτον κρίσιν του Ι.Κ.Α».

  5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1469/84, Εγκ. 17/85).
  Με την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν.1469/84 (ΦΕΚ 111/τ.Α/3-8-84) προστέθηκε στην παράγραφο 9 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51 νέο εδάφιο (εδάφιο ε'), σύμφωνα με το οποίο οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν υποχρέωση να χορηγούν στους μισθωτούς τους, κατά την εξόφληση των αποδοχών τους, εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο να απεικονίζονται αναλυτικά οι κάθε φύσεως αποδοχές τους και οι επ’ αυτών κρατήσεις.
  Οι εργοδότες, που εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα, μπορούν να χορηγούν, αντί του ανωτέρω εκκαθαριστικού σημειώματος, ανάλυση μισθοδοσίας.
  Η ανωτέρω υποχρέωση των εργοδοτών δεν είναι νέα, αφού προβλέπεται και από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.1082/80 "Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", η οποία έχει κοινοποιηθεί με την εγκ. 25/81.
  Όμως με τη διάταξη αυτή δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών σε περίπτωση μη συμμορφώσεως τους». Εξάλλου και από πλευράς ΙΚΑ δεν υπήρχε δυνατότητα λήψεως μέτρων, διότι η χορήγηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων δεν αποτελούσε υποχρέωση προβλεπόμενη από τη νομοθεσία του Ιδρύματος.
  Τα μειονεκτήματα σε αυτά είχαν σαν συνέπεια να καταστεί η ανωτέρω διάταξη ανενεργής.
  Η κοινοποιούμενη με την εγκ. 17/22-1-85 διάταξη σκοπό έχει τη θεραπεία των ανωτέρω μειονεκτημάτων. Συγκεκριμένα, η υποχρέωση των εργοδοτών για τη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων εντάχθηκε στις εργοδοτικές υποχρεώσεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Α.Ν.1846/51 και έτσι το υποχρεωτικό της τηρήσεως της εξοπλίσθηκε πλέον με την κύρωση, που προβλέπει η παράγραφος 11 του αυτού άρθρου (καταλογισμός εισφορών κατά την ανεξέλεγκτη κρίση των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ).
  Η σπουδαιότητα των ανωτέρω εκκαθαριστικών σημειωμάτων τονίστηκε με την εγκ. 25/81.
  Εξάλλου, για τη χρησιμότητα τους, ως αποδεικτικών στοιχείων, δόθηκαν σχετικές οδηγίες με το Γ.Ε.167824/3-6-81.
  Προηγουμένως, αν οι εργοδότες δεν χορηγούσαν ή ισχυρίζονταν ότι δεν χορηγούν εκκαθαριστικά σημειώματα, δεν υπήρχε δυνατότητα, όπως προαναφέρεται, επιβολής κυρώσεων από πλευράς ΙΚΑ. Με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, υπάρχει η κύρωση του άρθρου 26 παρ.11 του Α.Ν.1846/51, δηλαδή ο καταλογισμός εισφορών κατά την ανεξέλεγκτη κρίση των οργάνων. Αυτό διότι, όπως έχει κριθεί από τα Δικαστήρια, η ανωτέρω διάταξη (άρθρο 26 παρ.11, Α.Ν. 1846/51) έχει εφαρμογή ενώ η ύπαρξη της οφειλής πρέπει να θεμελιώνεται σε συγκεκριμένα και όσο το δυνατό πιο βάσιμα στοιχεία.
  Τα εκκαθαριστικά σημειώματα πρέπει να συντάσσονται εις διπλούν και να υπογράφουν επ’ αυτών και ο εργοδότης και ο παραλαβών εργαζόμενος, ώστε να είναι σε θέση ο εργοδότης με το αντίγραφο, που θα παραμένει στα χέρια του, να αποδεικνύει ότι τήρησε την υποχρέωση του.
  Από το νόμο δεν προβλέπεται ειδικός τύπος για τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών. Επομένως και οι αποδείξεις πληρωμής αποδοχών μπορούν να θεωρηθούν ότι αναπληρούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, εφόσον περιέχουν τα προβλεπόμενα από την κοινοποιούμενη διάταξη στοιχεία (σύνολο ακαθαρίστων αποδοχών και κρατήσεις, αναλυτικά). Επίσης όσον αφορά το Ίδρυμα, η ανάγκη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων καλύπτεται από τις εντολές ασφαλίσεως του Μηχανογραφικού Συστήματος Ασφαλίσεως των Οικοδόμων και επομένως στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται να θεωρηθεί, ότι δεν είναι αναγκαία για το ΙΚΑ και η χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εγκ. 17/85.
  Η κοινοποιούμενη διάταξη έχει εφαρμογή για απασχολήσεις από 3-8-84 (ημερομηνία δημοσιεύσεως του Ν.1469/84) και μετά (Εγκ. 17/22-1-1985).
  Μετά την καθιέρωση του θεσμού της ΑΠΔ, οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προβλεπόμενα από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 20 του Ν. 1469/84 (εγκ. 17/85) εκκαθαριστικά σημειώματα (Ε41/104/19-3-2002).
  6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  Μετά την καθιέρωση του θεσμού της ΑΠΔ και λαμβάνοντας υπόψη ότι,
  α) οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προβλεπόμενα από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 20 του Ν. 1469/84 (εγκ. 17/85) εκκαθαριστικά σημειώματα
  β) Οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν τα πλήρη στοιχεία των απασχολουμένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις συμπλήρωσης των πεδίων της ΑΠΔ
  γ) Οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες δεν θα έχουν την δυνατότητα ελέγχου της σωστής ή μη ασφαλιστικής τους τακτοποίησης,
  κρίθηκε σκόπιμο να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των εργοδοτών που απασχολούν εργατοτεχνίτες οικοδόμους, από την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ, κατά την τελευταία ημέρα εργασίας κάθε μήνα και νωρίτερα, κατά την ημέρα της διακοπής, να συμπληρώνουν, υπογράφουν και διαφυλάσσουν για διάστημα 12 μηνών το Αποδεικτικό Απασχόλησης για κάθε ασφαλισμένο που απασχολήθηκε στο έργο (Ε41/104/19-3-02).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:03 pm