ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες, νόμους, διατάξεις, εγκυκλίους που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομοτεχνικών έργων και τη διαδικασία ασφάλισης των εργαζομένων σε αυτά. Το Forum επανενεργοποιείται και σύντομα θα λειτουργεί κανονικά


  Επικαρπωτής υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές εισφορές

  Μοιραστείτε
  Admin
  Admin
  Admin

  Αριθμός μηνυμάτων : 134
  Ημερομηνία εγγραφής : 21/11/2009
  Ηλικία : 55
  Τόπος : ΝΙΚΑΙΑ

  Επικαρπωτής υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές εισφορές

  Δημοσίευση  Admin Την / Το Σαβ Νοε 21, 2009 12:00 pm

  Επικαρπωτής υπεύθυνος για τις ασφαλιστικές εισφορές
  Με την παρ. 5 εδ. γ του άρθρου 8 του ΑΝ 1846/51, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.2698/53, «Διά τας οικοδομικάς εργασίας τας εκτελουμένας δια μεσολαβήσεως τρίτων προσώπων (εργολάβων και υπεργολάβων) ως εργοδόται θεωρούνται διά μεν την καταβολήν των εισφορών ο κύριος του ανεγειρόμενου, συμπληρωμένου, μεταρρυθμιζομένου, επισκευαζομένου ή κατεδαφισμένου κτίσματος, δια δε την εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 26 και τα μεσολαβούντα τρίτα πρόσωπα, εργολάβοι και υπεργολάβοι τα προσλαμβάνοντα και αμείβοντα τους ησφαλισμένους. Τα τελευταία ταύτα μεσολαβούντα πρόσωπα (εργολάβοι και υπεργολάβοι), υποχρεούται όπως αντίγραφα των περί ων το εδάφιον β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26, καταστάσεων κοινοποιούν και εις τον κύριον του κτίσματος εντός 7 ημερών από της λήξεως εκάστης ημερολογιακής εβδομάδος διά την εκ μέρους του κυρίου του κτίσματος καταβολή των εισφορών».
  Κατά την παρ. 3 του άρθρου 11 και κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 75833/26-2-1958 αποφάσεως του Υπουργού εργασίας «Περί εγκρίσεως Κανονισμού, περί τρόπου ασφαλίσεως παρά τω ΙΚΑ των απασχολουμένων εις οικοδομικάς ή τεχνικάς εν γένει εργασίας προσώπων», «υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ δι’ αγοράς και επικολλήσεως ενσήμων, είναι ο κύριος του έργου προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών». Η ίδια απόφαση στην παρ. 2 του άρθρου 1, επεξηγεί όρους αυτής, ορίζει ότι «κύριος του έργου είναι ο διά λογαριασμόν του οποίου εκτελούνται οικοδομικές εργασίες».
  Επίσης σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. α’ του άρθρου 35 της υπ’ αρ. 55575/18-11-1965 αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας περί Κανονισμού ασφαλίσεως ΙΚΑ, «κύριος του έργου, είναι το πρόσωπο δια λογαριασμόν του οποίου εκτελούνται οι κατά των κατά την προηγουμένην παράγραφον εργασίαι».
  Στις εργασίες δε αυτές συμπεριλαμβάνει και οικοδομικές ως και οι τεχνικές τοιαύτες.
  Από την έννοια που δίνεται στον υπόχρεο καταβολής των εισφορών υπέρ του ΙΚΑ επί οικοδομικών εργασιών βάσει των ανωτέρω διατάξεων με τον όρο «κύριος του έργου» συνάγεται ότι αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι ο κύριος του ακινήτου.
  Ειδικότερα κρίσιμο στοιχείο για την καταβολή εισφορών επί ανεγειρόμενης οικοδομής για την περίπτωση αυτή δεν είναι το στοιχείο της ιδιοκτησίας, αλλά το εξωτερικό στοιχείο του φερόμενου ως εργοδότη για λογαριασμό του οποίου εκτελούνται οι εργασίες τον οποίο και βαρύνουν οι εισφορές αυτές (ΣτΕ 1725/94, ΣτΕ 4125/86, ΣτΕ 4144/84...).
  Για τους λόγους εξάλλου αυτούς κι όταν κάποιος καταπατητής ιδιωτικού δημοτικού η Δημοσίου κτήματος ανοικοδομήσει επ’ αυτού αυθαίρετα κτίσματα, κρίσιμο στοιχείο για την υποχρέωση καταβολής των εισφορών υπέρ του ΙΚΑ δεν είναι το στοιχείο ιδιοκτησίας του οποίου άλλωστε ο προσδιορισμός είναι και δυσχερής, αλλά το εξωτερικό στοιχείο του απλώς φερόμενου ως εργοδότη.
  Επιπλέον στην περίπτωση του επικαρπωτή, εφόσον γίνονται για λογαριασμό του επικαρπωτή οικοδομικές εργασίες προς τον άνω σκοπό, τον βαρύνουν σαν κύριο του έργου οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχοληθέντων (Αρ. γνωμοδοτ. 8337/29-6-2004).

   Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ Ιαν 23, 2019 10:23 pm